« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Návrh závěrečného účtu - Daníž

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu - Daníž

NÁVRH
<br> - 1 -
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> SVAZKU ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ
<br> „DANÍŽ“
<br>
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 v tis.Kč
<br>
<br> Název Pův.rozpočet Uprav.rozp.Skutečnost
<br> Příjmy
<br> Členské příspěvky a vl.zdroje k dot.neinv./pol.4121/ 291,1 294,1 292,8
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků /pol.2111/ 0,0 18,8 18,8
<br> Příjmy z úroků /pol.2141/ 1,0 1,0 0,7
<br> Příjmy celkem 292,1 313,9 312,3
<br>
<br> Výdaje
<br> Mzdové výdaje /pol.5011,5021,5031,5032,5038/ 100,9 101,4 101,3
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek /pol.5137/ 5,0 0,0 0,0
<br> Materiál /pol.5139/ 5,0 5,0 2,6
<br> Poštovné /pol.5161/ 1,0 1,0 0,2
<br> Služby školení a vzdělávání /pol.5167/ 3,0 6,0 2,6
<br> Služby Keo,internet /pol.5168/ 39,0 39,0 35,4
<br> Služby /pol.5169/ 121,9 140,9 140,5
<br> Cestovné /pol.5173/ 1,0 1,0 0,0
<br> Pohoštění /pol.5175/ 12,0 12,3 12,3
<br> Úhrady sankcí jiným rozpočtům /pol.5363/ 0,0 4,0 4,0
<br> Bankovní poplatky /pol.5163/ 3,0 3,0 2,8
<br> Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu /pol.5362/ 0,3 0,3 0,1
<br> Výdaje celkem 292,1 313,9 301,8
<br>
Saldo příjmů a výdajů 0,0 0,0 - 10,5
<br>
<br> Financování
<br> Zvýšení stavu ZBÚ /pol.8115/ 0,0 0,0 - 10,5
<br>
<br>
Porovnání příjmů a výdajů r.2015 r.2016 r.2017
<br>
<br> P Ř Í J M Y 5 045 640,19 39 419,69 312 303,48
<br>
<br> V Ý D A J E 4 723 571,03 198 268,43 301 755,17
<br>
Údaje o plnění rozpočtu jsou obsaženy v příloze č.1.Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů jsou
<br> způsobena zaokrouhlováním jednotlivých položek rozpočtu <.>
<br>
<br> Nebyl pořízen žádný úvěr <.>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br>
<br> 2) Účelové fondy
<br> DSO netvoří žádné účelové fondy <.>
<br>
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Nebyla přijatá žádná dotace <.>
<br> V roce 2017 bylo provedeno závěrečné vyúčtování dotace z roku 2014 v hodnotě
<br> 2 914 967,70 Kč a z roku 2015 v hodnotě 3 831 099,30 Kč <.>
<br>
<br> 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017
<br> Přezkoumání DSO za rok 2017 bylo provedeno na základě žádosti mezi SZVO Daníž a
<br> Jihomoravským krajem,dne 4.5.2018 <.>
<br> Závěr :
<br>
<br> I.Při přezkoumaní hospodaření svazku obcí,<,> Svazek znojemských vinařských obcí
Daníž“ za rok 2017
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br> II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a
nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí
<br> v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která
<br> by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti <.>
<br>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí ………………………….….<.>.<.> 0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí ………………………………….<.> 3,54 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,00 %
<br>
<br> IV.Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
<br> Ve smyslu ust.§ 17 zákona č.23/2017 Sb.o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se
<br> uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí <.>
<br>
<br>
<br> 5) Doplňující informace o majetku DSO k 31.12.2017
<br> Stav nehmotného majetku 22,4 tis.Kč
<br> Stav hmotného majetku 7 528,2 tis.Kč
<br> Stav základního běžného účtu 685,7 tis.Kč
<br>
<br>
<br> Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu <.>
<br>
<br>
<br>
V Hnanicích dne : 10.5.2018
<br>
<br> Předkládá: XXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> - X -
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh na usnesení:
<br> Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření Svazku znojemských vinařských obcí Daníž
<br> a závěrečný účet Svazku znojemských vinařských obcí Daníž za rok 2017 včetně příloh a
<br> zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017
<br>
<br> bez výhrad <.>
<br>
Příloha č.1 - Výkaz FIN 12/2017
<br> Příloha č.2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku znojemských vinařských
<br> obcí Daníž za rok 2017
<br>
<br> Úřední deska
<br>
Vyvěšeno dne: 16.5.2018 Sňato dne:
<br>
<br> Způsobem umožňujícím dálkový přístup
<br>
Vyvěšeno dne: 16.5.2018 Sňato dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko:
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu byl schválen valnou hromadou svazku dne a to bez výhrad <.>
<br> Po schválení se stal závěrečným účtem Svazku znojemských vinařských obcí Daníž za rok
<br> 2017 <.>
<br>
<br>
<br>
podpis předsedy Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
podpis místopředsedy XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 bude vyvěšen do doby schválení <.>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 v listinné podobě k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí po dobu
<br> úředních hodin <.>
<br> Zveřejněno na internetových stránkách SZVO Daníž odkaz níže: http://www.daniz.cz/dokumenty-svazku/

Načteno

edesky.cz/d/1962894


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz