« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Návrh rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu

Obec Horní Dunajovice
<br>
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku 2013
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb.č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> P Ř Í J M Y
<br>
DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> XXX XXX Org Název závazného ukazatele Kč z toho
* XXXX 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požit 1130000.00
* 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 29000.00
* 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 107000.00
* 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1200000.00
* 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2301000.00
* 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 324400.00
* 0000 1341 Poplatek ze psů 9700.00
* 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3000.00
* 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přís 15000.00
* 0000 1361 Správní poplatky 10000.00
* 0000 1511 Daň z nemovitostí 885000.00
Celkem za DAŇOVÉ PŘÍJMY 6014100.00
<br>
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> XXX XXX Org Název závazného ukazatele Kč z toho
* XXXX Rozhlas a televize 2000.00
* 3392 Zájmová činnost v kultuře 1000.00
* 3511 Všeobecná ambulantní péče 6000.00
* 3612 Bytové hospodářství 235000.00
* 3632 Pohřebnictví 8400.00
* 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 121400.00
* 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1000.00
* 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 45000.00
* 6171 Činnost místní správy 34300.00
Celkem za NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 454100.00
<br>
PŘIJATÉ DOTACE
<br> XXX XXX Org Název závazného ukazatele Kč z toho
* XXXX 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpoč 27400.00
* 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz 113200.00
* 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 16000.00
* 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 125400.00
Celkem za PŘIJATÉ DOTACE 282000.00
<br>
P Ř Í J M Y C E L K E M 6.750.200,00
<br>
<br> V Ý D A J E
<br>
BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> XXX XXX Org Název závazného ukazatele Kč z toho
* XXXX Ostatní služby 8100.00
* 2212 Silnice 10000.00
* 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5000.00
* 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 31400.00
* 2310 Pitná voda 11000.00
* 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 977500.00
* 3113 Základní školy 995000.00
* 3118 5321 0940 Neinvestiční transfery obcím 2200.00
* 3314 Činnosti knihovnické 28900.00
* 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společnos 30000.00
* 3341 Rozhlas a televize 3000.00
* 3392 Zájmová činnost v kultuře 120000.00
* 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 159400.00
* 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20000.00
* 3511 Všeobecná ambulantní péče 79000.00
* 3612 Bytové hospodářství 51000.00
* 3631 Veřejné osvětlení 175000.00
* 3632 Pohřebnictví 15000.00
* 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1154300.00
* 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 28000.00
* 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 430000.00
* 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 73100.00
* 3729 Ostatní nakládání s odpady 5000.00
* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10000.00
* 5212 Ochrana obyvatelstva 5000.00
* 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 65100.00
* 6112 Zastupitelstva obcí 936800.00
* 6118 Volba prezidenta republiky 27800.00
* 6171 Činnost místní správy 648000.00
* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15000.00
* 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 45000.00
* 6402 Finanční vypořádání minulých let 900.00
Celkem za BĚŽNÉ VÝDAJE 6165500.00
<br>
V Ý D A J E C E L K E M 6.165.500,00
<br>
F I N A N C O V Á N Í
<br> * 0000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -84700.00
Celkem za FINANCOVÁNÍ -84700.00
<br> * 0000 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků -500000.00
Celkem za FINANCOVÁNÍ -500000.00
<br>
F I N A N C O V Á N Í C E L K E M -584.700,00
<br>
<br> REKAPITULACE :
<br>
P Ř Í J M Y C E L K E M 6.750.200,00
<br> V Ý D A J E C E L K E M 6.165.500,00
<br> F I N A N C O V Á N Í C E L K E M -584.700,00
<br>
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 4.3.2013 Sňato z elektronické úřední desky: 31.3.2013
Vyvěšeno na úřední desce: 4.3.2013 Sňato z úřední desky: 31.3.2013

Načteno

edesky.cz/d/1957351


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz