« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání územního plánu Horní Dunajovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání územního plánu Horní Dunajovice

OBEC HORNi DUNAJOVICE
<br> 671 34 HORNi DUNAJOVICE
cj.Dne «(IVAN/L
<br>
<br> VEREJNA VYHLASKA
<,> OZNAMENi o WDANi
UZEMNIHO PLANU HORNi DUNAJOVICE
<br> Zastupitelstvo obce Horni Dunajovice,prisluéné podle § 6 odst.5 pism.c) zék.é.183/2006 8b <.>,0 Uzemnim
plénovéni a stavebm’m ra'du (stavebni zékon),ve znéni pozdéjél'ch predpisfl,za pouziti § 173 odst.1 zéko <.>
500/2004 8b <.>,sprévni fad,ve znéni pozdéjéich pfedpisfl
<br> oznamuje vydéni Uzemniho plénu Horni Dunajovice <.>
<br> Uzemni plén Horni Dunajovice,zahrnujici k0.Horm’ Dunajovice a KL].Doméice,stanovi zékladni koncepci
rozvoje l'Jzemi,koncepci ochrany jeho hodnot,jeho ploéného a prostorového uspofédéni,usporédéni krajiny a
koncepci vefejné infrastruktury.Vymezuje zastavéné Uzemi,zastavitelné plochy,plochy pro verejné prospééne’
etavby,plochy pro vefejné prospééné opatreni a stanovi podminky pro vyuiitl’ téchto ploch <.>
<br> Uzemm’ Plan Horni Dunajoy'ye by ydan usnesenfm Zastupitelstva obce Horni Dunajovice
é.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> a4:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.z e dne.znfi'ufl.41: vsouladu s ust.§ 6 odst.5 pism.c) stavebniho zékona,za
pouZitI’ § 43 odst.4 a § 188 odst.1 stavebniho zékona,§ 13 a prilohy o.7 vyhlaéky c.500/2006 8b <.>,0 L'Izemné
analytickych podkladech,Uzemné plénovaci dokumentaci a zpflsobu evidence Uzemné plénovaci éinnosti a §
171 a nésledujicich sprévniho rédu <.>
<br> Uzemnl' plan Hornl' Dunajovice se vydéva formou opatreni obecné povahy,s jehoz s jehoi textovou i
grafickou éésti je moiné se seznémit na Obecnim uradu Horni Dunajovice <.>
<br> Uzemni plén Horni Dunajovice nabyvé Uéimosti patnéctym dnem po dni vyvééeni této verejné vyhlééky (§ 173
odst.1 sprévniho Fédu) <.>
<br> Uzemni plén Horm’ Dunajovice'bude po nabyti 06innosti uloien u obce HornI’ Dunajovice,u odboru vystavby <,>
odd.Uzemniho plapovéni,MéU Znojmo,u odboru Uzemniho plénovéni a stavebniho rédu KrU Jm kraje a u
stavebniho uradu Ui‘adu méstyse Viénové <.>
<br> anc
#02125er QUNAJovrc-s
930: 671 34
773‘).1,<.>
Ladislav Bfezina
starosta obce Horni Dunajovice
<br> flw/
<br> Na uredni desoe Obecniho Ufadu Horni Dunajovice
Vyvééeno dne : 96? 74.£071.<.> Sejmuto dne :
<br> Razitko,podpis orgénu,ktery potvrzuje vyvééeni a sejmuti oznémem’

Načteno

edesky.cz/d/1957345

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz