« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu územního plánu Horní Dunajovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu územního plánu Horní Dunajovice

MESTSKY URAD ZNOJMO
ODBOR WSTAVBY
<br> oddéleni uzemniho plénovéni
OBROKOVA 1/12,669 02 ZNOJMO
<br>
<br> Véé dopis znaéky/ze dne: Znojmo dne: 24.9.2012
Naée Znaéka vyfizuje tel.: 515 216 333,341
MUZN 81470/2012/182/KR,MA ing.Kratké e-mail: Libusc.Kratka(a/muznojmo.cz
<br> Mateja e-mail: Zdenck.Mateiafvmuznojmoxzz
<br> OZNAMENiQWSTAVENi A,VEREJNEM PROJEDNANi NAVRHU
UZEMNIHO PLANU HORNI DUNAJOVICE
<br> Obec s rozéifenou pfisobnosti — MéU Znojmo,odbor vystavby,oddéleni L'Izemniho plénovéni,ktery
na Zédost obce HornI' Dunajovice dle § 6 odst.1 pism c) zakc.183/2006 Sb.0 uzemnIm
planovanI’ a stavebnl'm radu (staveb’ni zékon) ve znénI’ pozdéjsich predpisu porizuje ve smyslu ust
§ 188 odst.1 staveanho zakona UzemnI’ plén Horni Dunajovice (déle jen porizovatel) oznamuje
podle ustanovem’ § 52 odst.1 stavean’ho zakona verejné projednéni
<br>,<,> INAVRHU <,>
UZEMNIHO PLANU HORNI DUNAJOVICE
<br>
<br>
<br> Vefejné projednéni névrhu UP Horni Dunajovice doplnéné odbornym vykladem projektanta
(ing.arch.Milan HuéI'k) se uskuteéni
ve stfedu 14.11.2012 v 16:00 hodin
v zasedaci mistnosti 0U Horni Dunajovice <.>
<br>
<br> Navrh Uzemniho ple’mu HornI’ Dunajovice bude vystaven k vefejnému nahlédnuti v terminu od 27.9 <.>
2012 do 14.11.2012.Obéané,dotéené instituce,orgény,organizace,firmy aj.fyzické a prévnické
osoby mohou do projednévané dokumentace nahlédnout kdykoli zejména v L’Irednich hodinach,na
Obecnim uradu v Hornich Dunajovicich nebo na odboru vystavby,oddéleni uzemnI'ho planovani
MéU ve Znojmé Obrokova 1 3.patro dv.é 416 ve vyée uvedené lhuté.Navrh Uzemnl'ho planu
Horni Dunajovice v elektronické podobé je mozné si prohlédnout na webové stra’nce s adresou
http://gis.znojmo.cz — rubrika L'IzemnI' plény.Zvolit,<,> Seznam obci“.Klinout na nézev pfisiuéné obce <.>
V novém okné se zobrazi informace o platné i projednévané UPD <.>
<br> Nejpozdéji pfi veI‘ejném projednéni dne 14.11.2012 mI‘ZIie kazdy uplatnit své pfipominky a dotéené
osoby némitky,ve kterych musi uvést odflvodnéni,L’Idaje podle katastru nemovitosti dokladujici
dotéené prava a vymezit I’Jzemi dotéené némitkou.Dotéené osoby jsou podle § 52 odst.3
stavebnl'ho zakona vlastnici pozemki’I a staveb dotéenych névrhem verejné prospéénych staveb <,>
verejné prospéénych opatfeni a zastavitelny ploch a zéstupce vei‘ejnosti.Dotéené orgény uplatni na
za’vér veiejného projednénI' své stanovisko kpi‘ipominkém a némitkém.Kpozdéji uplatnénym
stanoviskflm,pfipominkém a némitkém se nepfihliii <.>
<br> Méstsky’ fifad Znojmo
<br> Ad‘A / odbor vys'tavby <,>
<br>.oddéleni uzemnlho plénovdnl
Ing.LIbuée Krétké Obrokové 1/12,P.O.BOX 3
referent odd.I'Izemniho pla’nmsimz’z Znojmo -5-
<br> Toto oznémeni musi byt vyvééeno na Ufedni desce Obecniho Ufadu Horni Dunajovice a MéU
Znojmo ode dne doruéeni vefejné vyhlééky po dobu 30 mi] <.>
Vyvééeno dne : 27.9.2012 Sejmuto dne :
<br> Razitko,podpis orgénu,ktery potvrzuje vyvééeni a sejmutI' oznémeni <.>

Načteno

edesky.cz/d/1957340

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz