« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO *MUZNX01BO4O1*
Odbor životního prostředí MUZNX01BO4O1
<br> nám.Armády 1213/8,P.O.BOX 36,669 01 Znojmo 1
<br> Spisová značka: SMUZN 1029/2015 ŽP/Ax
Číslo jednací: MUZN 7431/2015
Oprávněná úřední osoba: ing.XXXXXXX XXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: antonin.alexa@muznojmo.cz
<br> Ve Znojmě dne 30.01.2015
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Znojmo,odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP),jako příslušný vodoprávní
úřad podle § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (vodní zákon) a podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších
předpisů (správní řád) dle § 172 odst.1 správního řádu a § 115a vodního zákona zveřejňuje návrh opatření
obecné povahy o stanovení ochranných pásem vodního zdroje – vrtu HV302 na pozemku parc.č.1180/9 k.ú <.>
Horní Dunajovice dle § 30 vodního zákona <.>
<br> MěÚ Znojmo OŽP vyzývá dotčené osoby,aby k následujícímu návrhu opatření podávaly připomínky nebo
námitky <.>
K tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli,jehož práva,povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny,uplatnit v souladu s ustanovením § 172 odst.4 správního řádu
písemné připomínky <.>
Vlastníci nemovitostí,jejichž práva,povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,mohou u MěÚ Znojmo OŽP podat v souladu s ustanovením §
172 odst.5 správního řádu proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky a to ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho zveřejnění.Zmeškání úkonu nelze prominout <.>
<br> Podklady pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje – vrtu HV302 na pozemku parc.č.1180/9 k.ú <.>
Horní Dunajovice budou shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP sp.zn.SMUZN 1029/2015
ŽP/Ax,nahlédnout do spisu je možné v době od 7.30 do 16.30 hod (pondělí a středa) nebo od 7.00 XXX do
XX.XX hod (úterý,čtvrtek a pátek) v budově nám.Armády 8,dv.č.413 <.>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Městský úřad Znojmo,odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP),jako příslušný vodoprávní
úřad podle § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (vodní zákon) a podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších
předpisů (správní řád) na návrh Obce Horní Dunajovice,Horní Dunajovice 102,67134 Horní Dunajovice <,>
IČ 00292818,dle § 171 odst.1 správního řádu a § 115a vodního zákona
<br> a) Za účelem ochrany vydatnosti,jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod - vrtu HV302 na
pozemku parc.č.1180/9 k.ú.Horní Dunajovice v hydrogeologickém rajónu 6540 krystalinikum v povodí
Dyje,ID útvaru podzemní vody 65401krystalinikum v povodí Dyje – západní část
<br> stanovuje
<br>
<br> Návrh opatření obecné povahy č.j.MUZN 7431/2015 ze dne 30.1.2015
<br> 2
<br> dle § 30 odst.1 vodního zákona ochranná pásma v následujícím rozsahu:
<br> 1.Ochranné pásmo prvního stupně jako jedno souvislé území odpovídající pozemkům parc.č.1180/10 a
2082/2 odděleným z pozemků parc.č.1180/9 a 2082 geometrickým plánem č.293-257/2013 <.>
Ochranné pásmo je přibližně obdélníkového tvaru o rozměrech cca 21.5 x 26.5 m s vrtem uprostřed <.>
<br> 2.Ochranné pásmo druhého stupně se nestanovuje <.>
<br> Dle § 30 odst.10 vodního zákona vodoprávní úřad stanoví:
I.Technická opatření v ochranných pásmech – zajišťuje ten,kdo má povolení ze zdroje vodu odebírat:
<br> - Povrch ochranného pásma prvního stupně bude urovnán,vyspádován směrem od vrtu k opocení a
trvale zatravněn.Tráva bude pravidelně sečena,posečená hmota bude z OP odstraněna,případné
náletové dřeviny budou trvale odstraňovány <.>
<br> - Vstup do jímacího objektu bude trvale zabezpečen proti neoprávněné manipulaci vodárenským nebo
uzamykatelným poklopem
<br> - ochranné pásmo prvního stupně bude v celém rozsahu oploceno,vstupní brána oplocení bude
uzamčena.Na vstupní bráně a na oplocení budou umístěny výstražné tabule obsahující následující
informace:
<br> VODNÍ ZDROJ
OCHRANNÉ PÁSMO 1.stupně
<br> NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN
Provozovatel: Vodárenská akciová společnost,a.s <.>
<br> II.Činnosti,které jsou v ochranném pásmu I.stupně zakázány:
- pěstování zahradních a polních plodin,chov a pastva zvířat
- poškozování vodárenských objektů včetně oplocení
- poškozování trvalých porostů a půdních vrstev
- manipulace se závadnými látkami,zejména: používání hnojiv a pesticidů,nakládání s ropnými látkami
<br> (např.doplňování nádrží pohonných hmot strojů sloužících k udržování porostů apod.)
- skladování materiálu,odpadů,hnojiv a apod <.>
- hnojení s výjimkou hnojení vyzrálým kompostem při obnově travního porostu
- chemická ochrana rostlin
- provádění veškerých činností kromě údržby povrchu,porostů,objektů a zařízení nacházejících se v
<br> ochranném pásmu a veškerých činností,které nesouvisí s jímáním,úpravou a dopravou vody
<br> III.způsob omezení užívání pozemků ležících v ochranném pásmu 1.stupně:
<br> pozemky v OP prvního stupně budou ...

Načteno

edesky.cz/d/1957334

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz