« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce

INFORMACE
0 konéni ustavuiiciho zasedéni nové zvoleného Zastupitelstva obce Horni Dunaiovice
<br> Obecmi fifad Horni Dunajovice V souladu s ustanovenim § 93 odst.1 zékona é.128/2000 Sb <.>,0
obcich (obecni Zfizeni),v platném znéni,informuje o konéni ustavujiciho zasedéni Zastupitelstva obce Horni
Dunajovice,svolaného dosavadnim starostou obce,jimi je Ladislav Bfezina v souladu 3 § 91 odst.1 zékona o
obcich <.>
<br> Misto konéni: Obec Homi Dunajovice — zasedaci mistnost obecniho fifadu,Horni Dunajovice ép.102
Doba konéni: 04.11.2014 od 18.00 hod <.>
Navrieny program:
<br> 1.Uréeni ovéfovatelfi zépisu (§ 95 odst.1 zékona 0 obcich) a zapisovatele
Schvéleni programu
Volba starosty a mistostarosty
- Uréeni poétu mistostarostfi
o Uréeni,které funkce budou élenové zastupitelstva vykonévat jako dlouhodobé uvolném’ (§ 71
zékona o obcich)
o Uréeni zpfisobu volby starosty a mistostarosty
o Volba starosty
o Volba mistostarosty
4.Zfizem’ finanéniho a kontrolniho vyboru
o Uréeni poétu élenfi finanéniho a kontrolniho vyboru
o Volba pfedsedy finanéniho VSIboru
o Volba pfedsedy kontrolniho vyboru
o Volba élenfi finaném’ho vyboru
Volba élenfi kontrolniho vyboru
5.Rozhodnuti o odménéch za Vykon funkci neuvolnénych élenfi zastupitelstva (§ 72 zékona 0 obcich)
6.Diskuse
Pfed schvélenim programu sloii élenové zastupitelstva slib <.>
<br> saw
<br> Dosavadni starosta obce Horni Dunaj ovice
<br> //3%W
<br> Telefon : Fax : @ankovni spojem’ : Uéet : 1C0 :
515273224 515273224 CS Znojmo a.s.1581876389/0800 00292818
E-mail :
<br> obec.homi.dunaj ovice@quick.cz

Načteno

edesky.cz/d/1957326

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz