« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Návrh závěrečného účtu DSO H.Dunajovice - Želetice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu DSO H.Dunajovice - Želetice

DSO Horní Dunajovice a Želetice –
<br> tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV
<br> 671 34 Želetice 49
<br> IČ: 71214445
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu DSO Horní Dunajovice a Želetice –
<br> tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2015
<br>
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů,zveřejňuje dobrovolný svazek obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a
<br> intenzifikace ČOV návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015 <.>
<br>
<br> 1) Rozpočtové hospodaření
<br> Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce v obci Želetice i Horní Dunajovice ode dne
<br> 10.3.2015 do 7.4.2015 <.>
<br> Rozpočet svazku Horní Dunajovice a Želetice byl schválen výborem svazku dne 7.4.2015 jako
<br> schodkový,příjmy 1 157 800,- Kč,výdaje 175 100,- Kč,financování – 982 700,- Kč <.>
<br> Do doby schválení rozpočtu na rok 2015 hospodařil svazek podle pravidel rozpočtového provizoria <.>
<br> Rozpočtové provizorium bylo výborem svazku schváleno dne 19.11.2014.Schválený rozpočet svazku
<br> byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními č.1,2 a 3,rozpočtová opatření byla schválena
<br> předsedou svazku v průběhu roku,na zasedáních výboru svazku pak předseda svazku ostatní členy
<br> s těmito opatřeními seznámil <.>
<br>
<br> Plnění příjmů a výdajů za rok 2015 ( v Kč )
<br> Schválený upravený rozpočet skutečnost %
<br> příjmy celkem 1 157 800,00 1 217 800,00 1 214 130,16 99,70
<br> Třída 1-daňové 0 0 0 0
<br> Třída 2-nedaňové 10 300,00 70 100,00 66 811,16 95,31
<br> Třída 3-kapitálové 0,00 0,00 0,00 0
<br> Třída 4-dotace 1 147 500,00 1 147 700,00 1 147 319,00 99,97
<br>
<br>
<br> výdaje celkem 175 100,00 235 100,00 129 695,57 55,17
<br> - běžné výdaje 175 100,00 235 100,00 129 695,57 55,17
<br> - kapitálové výdaje 0 0 0
<br> financování - 982 700,00 - 982 700,00 - 1 084 434,59 110,35
<br> Saldo: příjmy-výdaje 1 084 434,59
<br>
<br> Nedílnou součástí Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková
<br> kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2015 je příloha č.1 výkaz FIN 2-12M za měsíc prosinec 2015 –
<br> údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové
<br> skladby <.>
<br>
<br> 2) Hospodaření s majetkem svazku za rok 2015
<br> Stav peněžních prostředků k 31.12.2015:
<br> Běžný účet –Česká spořitelna a.s.101 704,25 Kč
<br> DSO má půjčku od SFŽP na vybudování splaškové kanalizace a intenzifikaci ČOV,k 31.12.2015 činí
<br> zůstatek půjčky 905 400,00 Kč <.>
<br>
<br> V roce 2015 nebyl vyřazen žádný majetek <.>
<br>
<br> Inventarizace
<br> Majetek,závazky a pohledávky svazku byly inventarizovány na základě plánu inventur na rok 2015 ze
<br> dne 4.11.2015.Inventarizační komise ve složení Mgr.XXXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX a XXXXX
<br> Šlapák byla proškolena,inventuru provedla ke dni 31.12.2015 v souladu s ust.zák.č.563/1991 Sb <.>,o
<br> účetnictví,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,vyhlášky 270/2010 Sb.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> 3) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,ostatním rozpočtům veřejné
<br> úrovně,transfery veřejným rozpočtům územní úrovně,neziskovým apod.organizacím
<br> Přijaté transfery
<br> Poskytovatel účel ÚZ položka výše dotace
<br> Obec H.Dunajovice přísp.na obyvatele 4121 21 700,00
<br> Obec Želetice přísp.na obyvatele 4121 9 415,00
<br> Obec H.Dunajovice splátka úroků 4121 31 804,00
<br> Obec Želetice splátka úroků 4121 8 287,00
<br> Obec H.Dunajovice splátka půjčky SFŽP 4221 853 705,00
<br> Obec Želetice splátka půjčky SFŽP 4221 222 408,00
<br>
<br> 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2015 provedla pracovnice odboru
<br> kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje Bc.Veronika Rychlá a Bc.XXXXX XXXXX na základě
<br> žádosti a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br>
<br> samosprávních celků.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě
<br> Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 14.12.2015 a na základě výsledku
<br> konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 11.2.2016 <.>
<br>
<br> Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice –
<br> tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br> Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 74,57 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 75,07 %
<br> c) podíl zastaveného majetku ne celkovém majetku územního celku 0,00 %
<br>
<br> Úplné znění Zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Horní
<br> Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2015 je nedílnou součástí
<br> Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a
<br> intenzi...

Načteno

edesky.cz/d/1957319


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz