« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Zpráva o přezkoumání hospodaření - DSO H.Dunajovice - Želetice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření - DSO H.Dunajovice - Želetice

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
<br> Žerotínovo nám.3 601 82 Brno
<br> spZn.: s - JMK 511902015 OKP C.j.: JMK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.f2016
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hOSpodaření za rok 2015 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> HORNÍ DUNAJOVICE A ŽELETICE - TLAKOVÁ KANALIZACE A INTENZIFIKACE ČOV,okres Znojmo
<br> Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření.které proběhlo ve dne 14.prosince 2015 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 11.února 2016.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích a V souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Želetice Želetice 49 671 34 Horní Dunajovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Veronika Rychlá
<br> Kontrolor: Bc.XXXXX XXXXX Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal JUDr.XXXXX XXXXX.Ph.D.— vedoucí odboru kontrolního a právního Kraj ského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: XXXXXXX XXXXXXXXXX,DiS.- účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 9.prosince 2015„ a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace Výkonu přezkoumání.A.Výsledek přezkoumání
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných I.při přezkoumání hospodaření za předcházející roky
<br> Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny <.>
<br> II.při předcházejícím dílčím přezkoumání
<br> Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření svazku obci Horní Dunajovice a Želetice — tlaková kanalizace a intenzifikace COV za rok 2015
<br> nebvlv ziištěnv chyby a nedostatky.Il.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:
<br> - Pří přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna žádná závažná rizika.která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.74.57 % b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 75,07 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0„0 %
<br> — Podíl pohledávek na rozpočtu dobrovolného svazku obcí je tvořen finančními prostředky od členských obcí na splnit/g) půjčky poskytnuté od Státního fondu životního prostředí České republiky.K datu 31.12.2015 činí pro obec Horní Dunajovice splátka půjčky ve výši 718.255; Kč (79,33%_) a pro obec Želetice ve výši 187.145.- Kč (20,67%).Výše dlouhodobých závazků na rozpočtu je tvořena půjčkou od SFŽP a to na základě rozhodnuti o rozložení úhrady daně na splátky ze dne 10.6.2011 (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně).Poslední splátka půjčky činí 905.400- Kč a to se splatností k datu 3 0.12.2016 <.>
<br> IV.Ostatní sdělení pro přezkoumávaný svazek obcí
<br> - Kontrolní skupina upozorňuje na nutnost provádět aktualizace vnitřních směrnic v návaznosti na předpisy vyšší právní síly,např.směrnice k evidenci majetku,směrnice k organizaci účetnictví,směrnice k inventarizaci atd <.>
<br> Želetice.dne 1 1.února 2016
<br> Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Bc.Veronika Rychlá
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřené řízením přezkoumání
<br> Bc.XXXXX XXXXX
<br> kontrolor podpis kontrblora
<br> Poučení
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření„ a je možno ke zjištění vní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pov...

Načteno

edesky.cz/d/1957318


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz