« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
<br> Obec Horní Dunajovice podle ustanovení 5 38 odst.1 písm.a) zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
<br> oznamuje
<br> na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Znojmo (dále jen „katastrální úřad"),č.j.RO-24/2016-713.že v katastrálním území Domčice obce Horní Dunajovice bude dne 01.08.2016 zahájena
<br> částečná revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 30.06.2017 <.>
<br> Vlastníci nemovitosti v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti,vyplývající z ustanovení 5 37 odst.1 katastrálního zákona,zejména povinnost
<br> a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání <,>
<br> b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitosti,a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu,která změnu dokládá.nejedná-Ii se o listiny.které předkládají příslušné orgány veřejné moci přímo k zápisu do katastru <,>
<br> c) na výzvu předložit ve stanovené lhůtě příslušně listiny pro zápis do katastru <.>
<br> Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech.Vlastníci nemovitostí se upozorňuji,aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti.pokud se tak již dříve nestalo <.>
<br> Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen"oprávněné osoby“) jsou podle 57 odst.1 zákona č.200l1994 Sb.<.> o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví"),ve znění pozdějších předpisů.oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti: do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele.Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem.Vlastník nebo provozovatel zařízení.které může ohrozit život nebo zdraví,je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci <.>
<br> Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřickě činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát,aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti.Mohou také,po předchozím upozornění,v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutně úpravy terénu.oklešťovat a odstraňovat porosty překážejicl zeměměřickýrn činnostem včetně využívání značek bodových poli <.>
<br> Podle (5 8 odst.4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitostí nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho,co by tyto značky mohlo poškodit.učinit nepouživatelnými nebo zníčit.Kdo poškodí,zničí nebo neoprávněně přemístí měříckou značku,dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může za to být pokutován <.>
<br> OBEC nosní DUNAJOVWE ' Č: 671 34,r// ' f- ' Podpis & razítko : yco; 292313 /4ý%z<'/“/ff4/,__.Oznámení vyvěšeno dne: JF.!.„ffi/É Oznámení sňato dne:
<br> Za správnost vyhotovení: XXXXXXXXXX XXXXXX <.>

Načteno

edesky.cz/d/1957316

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz