« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - DSO Moravia - návrh závěrečného účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Moravia - návrh závěrečného účtu

Svazek obcí Moravia,671 38 Višňové 212,okres Znojmo,IČ: 70947121 <,>
tel./fax: 515 339 130,e-mail: vladimir.korek@visnove.cz
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
Svazku obcí Moravia za rok 2015
<br> (dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších změn a doplňků)
<br>
Obsah:
<br> I.Rozpočet svazku na rok 2015
II.Hospodaření s majetkem
III.Výsledek hospodaření
IV.Členské příspěvky
V.Účelové fondy
VI.Vyúčtování finančních vztahů
VII.Vedení účetnictví
VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
IX.Projednání závěrečného účtu
X.Přílohy
<br>
I.ROZPOČET SVAZKU na rok 2015
Rozpočet Svazku obcí Moravia na rok 2015 byl schválen na jednání výboru dne
18.3.2015,jako schodkový - příjmy 32.200,- Kč,výdaje 342.100,- Kč,financování
309.900,- Kč.Rozpočtové provizorium bylo schváleno 26.11.2014.Rozpočet byl zveřejněn
20.2.2015.Jako závazný ukazatel pro čerpání finančních prostředků byl stanoven paragraf <.>
Tento zvolený ukazatel nebyl překročen <.>
<br> Výbor Svazku obcí Moravia za rok 2015 schválil 3 rozpočtová opatření
(viz následující tabulka):
<br>
<br>
<br> RO č.Schváleno Změna příjmů Změna výdajů
Změna
<br> financování
<br> 1.16.11.2015 0,- 0,- 0,-
<br> 2.16.11.2015 150.000,- 150.000,- 0,-
<br> 3.11.03.2016 226.000,- 226.000,- 0,-
<br> Celková změna ------- 376.000,- 376.000,- 0,-
<br> Popis změn rozpočtu Příjmy Výdaje Financování
<br> Schválený rozpočet 32.200,- 342.100,- 309.900,-
<br> Celková změna + 376.000,- + 376.000,- 0,-
<br> Upravený rozpočet 408.200,- 718.100,- 309.900,-
<br>
Údaje o plnění rozpočtu za rok 2015
<br>
<br> Členění dle tříd
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Skutečnost
k
<br> 31.12.2015
<br> % plnění
k uprav <.>
rozpočtu
<br> Třída 1 – daňové příjmy 0,-- 0,-- 0,-- 0
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy 200,-- 151.200,-- 151.034,43 99,89
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy 0,-- 0,-- 0,-- 0
<br> Třída 4 – přijaté transfery 32.000,-- 257.000,-- 257.000,-- 100,00
<br> Příjmy celkem 32.200,-- 408.200,-- 408.034,43 99,96
<br> Třída 5 – běžné výdaje 342.100,-- 718.100,-- 47.304,27 6,59
<br> Třída 6 – kapitálové výdaje 0,-- 0,-- 0,-- 0
<br> Výdaje celkem 342.100,-- 718.100,-- 47.304,27 6,59
<br> Třída 8 – financování 309.900,-- 309.900,-- - 360.730,16 - 116,40
<br> Financování po konsolidaci
celkem
<br> 309.900,-- 309.900,-- - 360.730,16 - 116,40
<br>
Příjmy r.2015
<br> - členské příspěvky 32.000,00 Kč
- neinvestiční přijaté transfery od krajů 225.000,00 Kč
- ostatní záležitosti kultury (příjmy z poskytování služeb a výrobků) 1.000,00 Kč
- ostatní záležitosti kultury (přijaté neinvestiční dary) 0,00 Kč
- nekapitálové příspěvky - Nadace ČEZ 150.000,00 Kč
- úroky 34,43 Kč
<br> Celkem 408.034,43 Kč
<br> Výdaje r.2015
<br> - nákup materiálu 8.494,07 Kč
- ostatní osobní výdaje 32.750,00 Kč
- poštovné 274,00 Kč
- služby peněžních ústavů 1.110,55 Kč
- nákup ostatních služeb 4.555,65 Kč
- platby daní a poplatků 120,00 Kč
<br> Celkem 47.304,27 Kč
<br>
<br> II.HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
<br> Inventarizace majetku
<br> Inventarizace provedena na základě příkazu předsedy svazku ze dne 16.11.2015 ke dni
31.12.2015.Podložena inventarizačními soupisy majetku <.>
<br> Dokladová inventarizace účtů vč.soupisů pohledávek,závazků,rozestavěnosti
a podrozvahových účtů.Byl porovnán stav fyzický (skutečný) se stavem účetním <.>
Inventarizační komise neshledala žádné nedostatky <.>
<br> Nově zařazený a vyřazený majetek dle příloh k zápisu inventarizační komise <.>
<br>
<br> Přírůstky a úbytky majetku v roce 2015
<br>
<br> Popis majetku
<br> Stav k
1.1.2015
<br> Přírůstek
v roce 2015
<br> Úbytek
v roce 2015
<br> Stav k
31.12.2015
<br> 018 – Dl.drobný nehmotný majetek 16.422,00 0,00 0,00 16.422,00
<br> 021 – Stavby 239.920,00 0,00 0,00 239.920,00
<br> 022 – Samostatné movité věci 624.193,07 0,00 0,00 624.193,07
<br> 028 – Dl.drobný hmotný majetek 76.370,00 0,00 28.624,00 47.746,00
<br> Celkem 940.483,07 0,00 28.624,00 911.859,07
<br>
<br> Ostatní informace o majetku Popis Ostatní informace o majetku Popis
<br> Majetek pořízený z dotace žádný Majetek krytý úvěrem žádný
<br> Bezúplatné převody majetku viz níže Vyřazený majetek viz níže
<br>
<br> Vyřazený majetek - popis Umístění Inv.č.Důvod vyřazení Kč
<br> Truhlíky Višňové 30-35/028 bezúplatný převod
na členskou obec - Višňové
<br> 10.732,00
<br> Sada nářadí Žerotice 37/028 bezúplatný převod
na členskou obec – Žerotice
<br> 2.123,00
<br> XXXX XXXX Žerotice XX/XXX bezúplatný převod
na členskou obec – Žerotice
<br> 3.000,00
<br> Socha J.Nepomuckého Výrovice 39/028 bezúplatný převod
na členskou obec – Výrovice
<br> 7.140,00
<br> Koš Výrovice 40,41/028 bezúplatný převod
na členskou obec – Výrovice
<br> 2.935,00
<br> Pavilon party white Žerotice 51/028 bezúplatný převod
na členskou obec – Žerotice
<br> 2.694,00
<br> Celkem --------------- ------------ -------------------------------- 28.624,00
<br>
<br>
<br> Finanční prostředky v roce 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Svazek obcí Moravia nemá úvěr ani jiný dlouhodobý závazek <...

Načteno

edesky.cz/d/1957313


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz