« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - DSO Moravia - zpráva o výsledku hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Moravia - zpráva o výsledku hospodaření

Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní — oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br> spZn.: S - JMK 60766/2015 OKP C.j.:JMK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./2016
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> SVAZEK OBCÍ MORAVIA,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření.které proběhlo dne 10.prosince 2015 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření._ které se uskutečnilo dne 15.března 2016.Přezkoumání hOSpodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Višňové Višňové 212.671 38 Višňové Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu š X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr.Roman I-leinz„ Ph.D._ vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXXXXXX XXXXX - předseda
<br> XXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v š 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v % 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání heSpodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 26.listopadu 2015„ a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.A.Výsledek přezkoumání
<br> ].Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků ýištěnýeh [.při přezkoumání hospodaření za předcházející roky Pří přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.II.při předcházejícím dílčím přezkoumání
<br> Pří předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyb).: a nedostatky <.>
<br> C.Závěr I.Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Svazek obcí Moravia za rok 2015 nebyly ziištěny chyby a nedostatky ll.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu: - Pří přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjíšfe'na žádná závažná riziko.která
<br> by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti <.>
<br> Ill.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 % b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,85 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 %
<br> !(
<br> Višňové,dne 15.března 2016
<br> Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Kraj ský úřad
<br> Jihomoravského kraje Ing.XXXXXX XXXXXXXX / <.>
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora ověřeného řízením přezkoumání
<br> Poučení
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi povčřenému řízením přezkoumání.Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty,stanovené v š 6 odst.1 písm.(1) zákona o přezkoumávání hospodaření,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřeněmu řízením přezkoumání <.>
<br> Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením 5 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána ajeden výtisk převzal předseda svazku obcí Svazek obcí Moravia.Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávanýeh písemností uvedených v příloze <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.ukončení kontroly na místě,byl učiněn dne 15.března 2016.Zástupci svazku obcí prohlašují,že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> Svazek obcí MORAVIA 671.38 VIŠNOVÉ 212 IČO: 709 47121
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXX Tel.; XXX XXX XXX
<br> předseda dobrovolného svazku obcí podpis předsed...

Načteno

edesky.cz/d/1957312


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz