« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - DSO Moravia - inventarizační zpráva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Moravia - inventarizační zpráva

Svazek obcí Moravia,671 38 Višňové 212,okres Znojmo,IČ: 70947121,tel./fax: 515 339 130,e-mail: Vladimir.korek(á)visnove.cz
<br> Inventarizační zpráva provedena k 31.12.2015
<br> Na základě příkazu předsedy Svazku obcí Moravia ze dne ló.l l.2015 byla provedena ke dni 3 l.12.2015 řádná inventura veškerého majetku svazku <.>
<br> Inventarizace byla provedena inventarizační komisí ve složení:
<br> předseda inventarizační komise: Mgr.XXXXXXXX XXXXX
<br> členové inventarizační komise: XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá — místopředseda svazku XXXXXXXX XXXXXXX.Za pokladní hotovost hmotně odpovídá — účetní XXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Byla provedena inventarizace DDNHM,závazků,pohledávek,majetkových účtů,finančních účtů a podrozvahových účtů <.>
<br> Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla započata dne l5.12.2015 a ukončena dne 19.1.2015.Nejprve byla provedena inventura fyzická a poté inventura dokladová <.>
<br> Prohlašuji,že jako hmotně odpovědný pracovník za inventarizovaný majetek,jsem předložil všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku k inventarizaci.Také všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizacejsem předal k proúčtování a nicjsem nezatajil.Inventarizace proběhla za mojí přítomnosti <.>
<br>./ & aro/ Svazek/áicýí/ RAVIA
<br> dne 31.12.2015 místopředseda svazku: XXXXXXXX XXXXXXX -'-XXX-XX.-VIŠŘOVÉ-Z-l-Z-w-m-
<br> IČO: XXX XX XXX Tel.: 515 339 130
<br> Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán s účetní evidencí <.>
<br> Rozdíl skutečného a účetního stavu se znaménkem mínus = manko,rozdíl skutečného a účetního stavu se znaménkem plus = přebytek <.>
<br>.(
<br> Výsledek inventarizace:
<br> 1 Inventarizační položka Š Inventurní Skutečný stav WWÉetní stav Rozdíl % š soupis č.v Kč l v Kč v Kč 018 0000 - Dlouhodobý drobný nehmotný majetek % 1,5 g 16.42200 % 1642200 000 021 0600 _ Ostatní stavby 1 2,6 23992000 3 23992000 0,00 022 0000— Samostatné movité věci a soubory * 3,6 % 624.19307 % 624.19307 0,00 1 movitých věcí % % v 028 0000 — Drobný dlouhodobý hmotný majetek % 4.6 ; 4774600 1 4774600 000 078 0100 — Oprávky k DDNM (018) ' ' 5" ' " " 1642200 '? 1642200 000 ' ' 081 0600 — Oprávky k ostatním stavbám,6 i“ ' “ 9596800 3 9596800 0,00 082 0000 — Oprávky k samost.mov.věcem * '“ “ 6 “ “624.19307 62419307“ 0,00 a souborům movitých věcí [ Ž Š _ 088 0100-_ Oprávky k DDHM (028) a 6 47.74600 ; 4774600 000 231 0010 — Běžný účet *; 7 669.065,32 % 669.065,32 0,00 231 0011 - ČNB g 7,1.647,27 ; 1.64727 000 321 0000 - Dodavatelé “* $"“ 8 2 121000 % """ 121000“ V " “000 331 0000 - Zaměstnanci 9 ' 191200 í 191200 000 342 0100 — Srážkové daně ; 10 % 338,00 ; 338,00 0,00 2 374 0100—Nadace CEZ % 11 € 15000000 ; 15000000 0,00 374 0110 — Dotace JMK ; 11 5 22500000 1 22500000 0,00 388 0000 — Dohadné účty aktivní % 12 7.70407 ; 7.70407 000 401 0901 — převod SU 901 z roku 2009,13 83470207 ; 834.70207 000 i 401 0933 — převod su 933 z roku 2009 13 : 11725226 11725226 000 i 401 0964 — převod SU 964 z roku 2009 L 13 '? 11982600 2" 11982600 0.00 401 0965 - převod SU 965 z roku 2009 i 13“ " 22000000 i ' 22000000 0,00 403 0100 —Transfery na pořízení dlouhod.majetku 1 13 11996000 ; ' 11996000 0,00 403 0500 — Snížení invest.transferů ve věcné Š 13 Ž 33.588,00 Š 33.588,00 0,00 a časové souvislosti Ž ; Ě 406 0100 — Oceňovaci rozdily při změně metody 3 13 E 519.957,00 Ě 519.957,00 0,00 432 0300— Hlavní činnost,14 15231583 15231583 0,00 992 0000 — Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ž 15 12.000,00 % 1200000 000 0992 — Vyrovnávací účet k podrozvahovým 15 1200000 1200000 0.00
<br> 999
<br> účtům (k su 992)
<br> Nebyly shledány inventarizační rozdíly.lnventumí soupisy obsahují 15 listů <.>
<br> Ve Višňovém dne 19.l.2016
<br> Inventarizační komise:
<br> předseda — p.Korek
<br> člen — pí P rličková
<br> člen — p.Březina


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz