« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - DSO MOravia - výkaz zisku a ztráty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO MOravia - výkaz zisku a ztráty

Licence: DS5Y XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2015
IČO: 70947121
Název: Svazek obcí Moravia
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 71 454,34 178 794,15
<br> I.Náklady z činnosti 71 454,34 138 794,15
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 8 494,07 8 708,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 7 263,65 13 065,15
<br> 13.Mzdové náklady 521 35 000,00 27 000,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 6,55
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 19h32m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DS5Y XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 20 690,07 90 021,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 40 000,00
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 40 000,00
<br> V.Daň z příjmů
<br> 1.Daň z příjmů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 49 135,50 194 367,11
<br> I.Výnosy z činnosti 1 000,00 153 950,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 1 000,00 153 950,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 605
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 606
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 05.02.2016 19h32m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: DS5Y XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649
<br> II.Finanční výnosy 34,43 20,11
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 34,43 20,04
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669 0,07
<br> IV.Výnosy z transferů 48 101,07 40 397,00
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 48 101,07 40 397,00
<br> V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků
<br> 1.Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681
<br> 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
<br> 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684
<br> 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 686
<br> 6.Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688
<br> C.Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 22 318,84- 15 572,96
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 22 318,84- 15 572,96
<br> * Konec sestavy *
<br> 05.02.2016 19h32m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 3

Načteno

edesky.cz/d/1957309

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz