« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: s - JMK 69544/2017 OKP Č.j.: JMK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./2018
<br> ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> chce HORNÍ DUNAJOVICE,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 5.října 2017 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 1.února 2018.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> a v souladu se zákonem c.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Horní Dunajovice Horní Dunajovice 102,671 34 Horní Dunajovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.Zdeňka Procházková
<br> Kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu & X zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal JUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.— vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 23.srpna 2017,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení % 10 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření <.>
<br> Přehled zjištěných chyb & nedostatků v členění dle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření:
<br> :? 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozměrných prostředků - Dne 20.3.2017 oznámil člen zastupitelstva obce a předseda finančního výboru (osobní číslo 102) rezignaci na mandát člena zastupitelstva ke dni 31.3.2017.Na uvolněný mandát nastoupil náhradník (osobní číslo 120),který na zasedání zastupitelstva obce dne 15.5.2017 složil slib.Na témže zasedání zastupitelstva obce byl tento náhradník zvolen předsedou finančního výboru s tím,že mu náleží odměna za výkon funkce předsedy výboru 820,- Kč ode dne 1.5.2017.Kontrolou správnosti vyplacených odměn bylo zjištěno,že zastupiteli s osobním číslem 120 byla za měsíc duben 2017 poskytnuta celá výše měsiční odměny pro člena výboru (zastupitelstvo obce nestanovilo odměnu pro člena zastupitelstva) a za měsíc květen 2017 pak celá výše odměny schválená pro předsedu výboru.Obec nepostupovala v souladu s š 72 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,kde je stanoveno,že neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna.Vzhledem ke skutečnosti,že zastupitel s osobním číslem 120 byl předsedou výboru zvolen až 15.5.2017,měla mu být poskytnuta odměna za výkon funkce předsedy výboru teprve od tohoto data.Rovněž tak mu nenáležela odměna za výkon funkce člena výboru za měsíc duben 2017,neboť nebyl členem výboru zastupitelstvem obce v tomto období zvolen <.>
<br> 11.Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> I.při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky
<br> Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byty jíž napraveny <.>
<br> II.při předcházejícím dílčím přezkoumání
<br> Pří předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr I.Při přezkoumání hospodaření obce Horní Dunajovice za rok 2017
<br> byly ziištěJnv cl_1vbv a g_edostařtkv uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona () přezkoumávání hospodaření.a to
<br> Nedostatky,spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy - Vyplacení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce nepředcházelo zvolení do funkce,za kterou mu byla odměna poskytnuta <.>
<br> II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dcpad na hOSpodaření územního celku v budoucnu:
<br> - P...

Načteno

edesky.cz/d/1957307

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz