« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Inventarizační zpráva - Moravia

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva - Moravia

/
<br> Svazek obcí Moravia,671 38 Višňové 212,okres Znojmo,IČ: 70947121,tel./fax: 515 339 130,e-mail: vladimir.korekúbvisnovexz
<br> Inventarizační zpráva provedena k 31.12.2017
<br> Na základě příkazu předsedy Svazku obcí Moravia ze dne 15.11.2017 byla provedena ke dni 31.12.2017 řádná inventura veškerého majetku svazku <.>
<br> Inventarizace byla provedena inventarizační komisí ve složení:
<br> předseda inventarizační komise: XXXXXXXX XXXXXXX členové inventarizační komise: Michaela Lesníaková XXXXXXXX XXXXX
<br> Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá fpředseda svazku XXXXXXXX XXXXX.Za pokladní hotovost hmotně odpovídá — účetní XXXXXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Byla provedena inventarizace DHM,DDNM,DDHM,závazků,pohledávek,majetkových účtů,finančních účtů a podrozvahových účtů <.>
<br> Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla započata dne 1.12.2017 a ukončena dne 19.l.2018.Nejprve byla provedena inventura fyzická a poté inventura dokladová <.>
<br> Prohlašuji,že jako hmotně odpovědný pracovník za inventarizovaný jetek,jsem předložil všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku k inventarizaci.Také všec ny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal k proúčtování a nic jsem nezatajil.lnventariza e proběhla za m 'í p 'tomnosti <.>
<br> dne 22.1.2018 předseda svazku: XXXXXXXX XXXXX
<br> Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace <.>
<br> Skutečný stav byl porovnám s účetní evidencí <.>
<br> Rozdíl skutečného a účetního stavu se znaménkem minus : manko,rozdíl skutečného a účetního stavu se znaménkem plus = přebytek <.>
<br> Výsledek inventarizace:
<br> Inventarizační položka lnventurní Skutečný stav \ Účetní stav Rozdíl soupis č.v Kč v Kč v Kč | 018 DODO—Dlouhodobý drobný nehmotný majetek ] 1,5 | 3641120 | 3641120 ] 0,00 | 021 0600—0516161 stavby 1 2,6 | 23992000 | 23992000 ] 0,00 \ 022 DODO—Samostatné movité věciasoubory \ 3,6 \ 624.19307 \ 624.19307 \ 0,00 movitých věcí | 028 (JUDO—Drobný dlouhodobý hmotný majetek [ 4,6 | 75220100 | 75220100 1 0,00 l 078 0100—0právkykDDNM(018) [ 5 | 3641120 | 3641120 1 0,00 ] 081 0600—0právky kostatním stavbám | 6 ] 11996000 | 11996000 | 0,00 \ 082 ooooýomávkyksamost.mov.věcem \ 6 \ 62419307 62419307 \ 0,00 a souborům movitých věcí _ 2113;— „:_Íla | 088 OIOO—OprávkykDDl-IM (028) | 6 [ 1723—01“ MNE“ TW | 231 OMO—Běžný účet | 7 | 27381800 | 27381800 | 0,00 [231 OOIl—CNB | 7 | 138007 | 138007 | 0,00 | 261 DIDO—Pokladna | 8 | 535700 | 535700 | 0,00 | 311 GOOD—Odběratelé | 9 [ 000 | 0,00 | 0,00 | 321 GOOD-Dodavatelé | 10 | 121000 | 121000 | 0,00 | 331 GOOD-Zaměstnanci | 11 | 101300 | 191300 | 0,00 | 342 (Iwo—Srážkové daně | 12 | 33700 | 33700 | 0,00 | 374 OIOO—Nadace cez 2017 | 13 | 15000000 | 15000000 | 0,00 | 374 0110—DotaceJMK 2015 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 ONO—Dotace CEZ 2016 | 13 | 000 | 0,00 | 000 | 388 00004061160116 účty aktivní | 14 | 24000000 | 24000000 | 000 | 401 O901—přcvod SU 901 zroku 2009 | 15 | 834.70207 ] 834.70207 | 000 | 401 0933 —převod SU 933 zroku 2009 | 15 | 11725226 ] 11725226 | 0,00 | 401 O964—převod SU 964 zroku 2009 | 15 | 11982600 ] 11982600 | 000 | 401 OQóS—převod so 965 zroku 2009 | 15 | 22000000 ] 22000000 | 0,00 | 403 0100fTrmsfew na pořízení dlouhod.majetku | 15 | 11996000 1 11996000 | 0,00 \ 403 0500—Snížení invest.transferů ve věcné \ 15 \ 50.38200 \ 50.38200 \ 0,00 a časové souvislosti [406 0100—Oceňovaci rozdíly při změně metody | 15 | 51995700 ] 51995700 | 0,00 | 432 0300—Hlavní činnost | 16 | 18893827 ] 18893827 | 0,00 | 472 ONO—Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 17 | 9000000 ] 9000000 | 0,00 | 992 GOOD—Ostatní dlouhodobá podmíněnáaktiva | 18 | 1200000 ! 1200000 | 000 O992—Vyrovnávacíúčctkpodrozvahovým \ 18 \ 1200000 \ 1200000 \ 000
<br> 999 účtům (k SU 992)
<br> Nebyly shledány inventarizační rozdíly.Inventumí soupisy obsahují 18 listů <.>
<br> Ve Višňovém dne 22.1.20 8
<br> Inventarizační komise: předseda — Korek
<br> člen — Lesniaková
<br>.<.>.<.>.%2/224/
<br> člen — Březina


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz