« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Moravia

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Moravia

Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3 '
<br> 601 82 Brno
<br> spZn.: s - JMK 50297/2017 OKP C.j.: JMK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /2018
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> „SVAZEK OBCÍ MORAVIA“,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 24.října 2017 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 6.března 2018.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Višňové Višňové 212 671 38 Višňové
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření Vydal JUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.— vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXXXXXX XXXXX - předseda
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v ?; 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 12.října 2017,a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace Výkonu přezkoumání <.>
<br> A.Výsledek přezkoJumání
<br> I.Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných I.při přezkoumání hospodaření za předcházející roky Pří přezkoumání korpodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.II.při předcházejícím dílčím přezkoumání
<br> Pří předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr 1.Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Svazek obcí Moravia za rok 2017
<br> nebvlv ziištěnv chyby a nedostatky
<br> II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:
<br> - Pří přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 % b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,66 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 %
<br> IV.Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
<br> v
<br> Ve smyslu ust.š 17 zákona 0.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí <.>
<br> Višňové,dne 6.března 2018
<br> Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraj e
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
<br> Poučení
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,a je možno ke zjištění vní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty,stanovené V 5 6 odst.1 písm.(1) zákona o přezkoumávání hospodaření,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání <.>
<br> Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu kraj ského úřadu <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením š 11 záko...

Načteno

edesky.cz/d/1957302


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz