« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Výkaz zisku a ztrát - Moravia

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztrát - Moravia

Licence: DS5Y XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 70947121
Název: Svazek obcí Moravia 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 422 299,67    568 937,40  338,00 
<br> I.Náklady z činnosti 422 293,40    568 929,70  338,00 
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 92 587,00    10 877,40  338,00 
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 7 824,20    33 712,70   
<br> 13.Mzdové náklady 521 27 000,00    27 000,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524        
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525        
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543        
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 24.04.2018 9h27m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DS5Y XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548        
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 11 996,00    11 996,00   
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
<br> 31.Prodané pozemky 554        
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555        
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556        
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557        
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 239 101,20    485 343,60   
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 43 785,00       
<br> II.Finanční náklady        
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561        
<br> 2.Úroky 562        
<br> 3.Kurzové ztráty 563        
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569        
<br> III.Náklady na transfery        
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572        
<br> V.Daň z příjmů 6,27    7,70   
<br> 1.Daň z příjmů 591 6,27    7,70   
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
<br> B.Výnosy celkem 406 544,28    554 971,80   
<br> I.Výnosy z činnosti        
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601        
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602        
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603        
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604        
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 605        
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 606        
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609        
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642        
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
<br> 24.04.2018 9h27m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: DS5Y XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644        
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647        
<br> 16.Čerpání fondů 648        
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649        
<br> II.Finanční výnosy 33,08    40,47   
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
<br> 2.Úroky 662 33,08    40,47   
<br> 3.Kurzové zisky 663        
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664        
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669        
<br> IV.Výnosy z transferů 406 511,20    554 931,33   
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 406 511,20    554 931,33   
<br> V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků        
<br> 1.Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681        
<br> 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682        
<br> 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684        
<br> 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových ...

Načteno

edesky.cz/d/1957301

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz