« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Příloha - Moravia

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - Moravia

Licence: DS5Y XCRGUPXA / PXA (14042016 / 16022016)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 70947121
Název: Svazek obcí Moravia 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2017 nedošlo k významným změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví (především č.410/2009 Sb.)
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb <.>, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb <.>, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701
- 710 a metodiky JMK. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování: Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč Drobný
dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2017 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy dle stanoveného Odpisového plánu. 4. Přepočet údajů v
cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2017 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy účetní jednotka nemá. 6. Ocenění reálnou hodnotou majetku
určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách účetní jednotka v roce 2017 nepoužila <.>
<br> 24.04.2018 9h28m12s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 16
<br>
<br> Licence: DS5Y XCRGUPXA / PXA (14042016 / 16022016)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky    
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902    
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915    
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923    
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924    
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925    
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926    
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931    
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933    
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934    
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939    
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941    
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942    
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943    
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944    
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945    
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947    
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948    
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951    
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952    
<br> 24.04.2018 9h28m12s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 16
<br>
<br> Licence: DS5Y XCRGUPXA / PXA (14042016 / 16022016)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/1957300

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz