« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Rozvaha - Moravia

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha - Moravia

Licence: DS5Y XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 70947121
Název: Svazek obcí Moravia 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 2 173 281,54  1 532 765,87  640 515,67  798 458,06 
<br> A.Stálá aktiva 1 652 725,87  1 532 765,87  119 960,00  131 956,00 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 36 411,20  36 411,20     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 36 411,20  36 411,20     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 616 314,67  1 496 354,67  119 960,00  131 956,00 
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 239 920,00  119 960,00  119 960,00  131 956,00 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 624 193,07  624 193,07     
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 752 201,60  752 201,60     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 24.04.2018 9h26m36s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: DS5Y XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067        
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky        
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
<br> B.Oběžná aktiva 520 555,67    520 555,67  666 502,06 
<br> I.Zásoby        
<br> 1.Pořízení materiálu 111        
<br> 2.Materiál na skladě 112        
<br> 3.Materiál na cestě 119        
<br> 4.Nedokončená výroba 121        
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122        
<br> 6.Výrobky 123        
<br> 7.Pořízení zboží 131        
<br> 8.Zboží na skladě 132        
<br> 9.Zboží na cestě 138        
<br> 10.Ostatní zásoby 139        
<br> II.Krátkodobé pohledávky 240 000,00    240 000,00  354 187,40 
<br> 1.Odběratelé 311        
<br> 2.Směnky k inkasu 312        
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314        
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315        
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
<br> 8.Pohledávky z přerozdělených daní 319        
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335        
<br> 10.Sociální zabezpečení 336        
<br> 24.04.2018 9h26m36s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 5
<br>
<br> Licence: DS5Y XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 11.Zdravotní pojištění 337        
<br> 12.Důchodové spoření 338        
<br> 13.Daň z příjmů 341        
<br> 14.Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343        
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346        
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
<br> 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
<br> 24.Pevné termínové operace a opce 363        
<br> 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369        
<br> 26.Pohledávky z finančního zajištění 365        
<br> 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367        
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373        
<br> 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
<br> 30.Nákla...


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz