« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Návrh závěrečného účtu - Moravia

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu - Moravia

Svazek obcí Moravia,671 38 Višňové 212,okres Znojmo,IČ: 70947121 <,>
tel./fax: 515 339 130,e-mail: vladimir.korek@visnove.cz
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
Svazku obcí Moravia za rok 2017
<br> (dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších změn a doplňků)
<br>
Obsah:
<br> I.Rozpočet svazku na rok 2017
II.Hospodaření s majetkem
III.Výsledek hospodaření
IV.Členské příspěvky
V.Účelové fondy
VI.Vyúčtování finančních vztahů
VII.Vedení účetnictví
VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
IX.Projednání závěrečného účtu
X.Přílohy
<br>
I.ROZPOČET SVAZKU na rok 2017
<br> Rozpočet Svazku obcí Moravia na rok 2017 byl schválen na jednání výboru dne
22.3.2017,jako schodkový - příjmy 32.200,- Kč,výdaje 344.500,- Kč,financování
312.300,- Kč.Rozpočtové provizorium bylo schváleno 2.11.2016 a zveřejněno dne 21.3 <.>
2017.Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 7.4.2017.Jako závazný ukazatel pro čerpání
finančních prostředků byl stanoven paragraf.Tento zvolený ukazatel nebyl překročen <.>
<br> Výbor Svazku obcí Moravia za rok 2017 schválil 5 rozpočtových opatření
(viz následující tabulka):
<br>
RO č.Schváleno
Změna
příjmů Změna výdajů
<br> Změna
financování
<br> 1.31.5.2017 90.000,-

<br> 90.000,- Kč
(změna paragrafu + položek)
<br> 0,-
<br> 2.15.11.2017 47.100,- Kč 43.400,- Kč -3.700,- Kč
<br> 3.15.11.2017 150.000,-

<br> 150.000,- Kč 0,-
<br> 4.15.11.2017 0,- Kč 0,- Kč
(změna paragrafu + položek)
<br> 0,- Kč
<br> 5.21.2.2018 58.600,- Kč 58.600,- Kč 0,- Kč
<br> CELKOVÁ
ZMĚNA
<br> ----------- 345.700,- 342.000,- -3.700,-
<br>
<br>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu za rok 2017
<br>
Členění dle tříd
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Skutečnost
k
<br> 31.12.2017
<br> % plnění
k uprav <.>
rozpočtu
<br> Třída 1 – daňové příjmy 0,-- 0,-- 0,-- 0
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy 200,-- 150.200,-- 150.033,08 99,89
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy 0,-- 0,-- 0,-- 0
<br> Třída 4 – přijaté transfery 32.000,-- 227.700,-- 377.301,60,-- 165,70
<br> Příjmy celkem 32.200,-- 377.900,-- 527.334,68 139,54
<br> Třída 5 – běžné výdaje 344.500,-- 686.500,-- 559.093,67 81,44
<br> Třída 6 – kapitálové výdaje 0,-- 0,-- 0,-- 0
<br> Výdaje celkem 344.500,-- 686.500,-- 559.093,67 81,44
<br> Třída 8 – financování 312.300,-- 308.600,-- 31.758,99 10,29
<br> Financování po konsolidaci
celkem
<br> 312.300,-- 308.600,-- 31.758,99 10,29
<br>
Příjmy r.2017
<br> - členské příspěvky 32.000,00 Kč
- neinvestiční přijaté transfery od obcí 105.301,60 Kč
- nekapitálové příspěvky - Nadace ČEZ 150.000,00 Kč
- neinvestiční přijatý transfer z kraje 90.000,00 Kč
- úroky 33,08 Kč
- převody vlastním účtům 150.000,00 Kč
<br> Celkem 527.334,68,- Kč
<br> Výdaje r.2017
<br> - pořízení DDHM 282.886,20 Kč
- nákup materiálu 92.587,00 Kč
- ostatní osobní výdaje 27.000,00 Kč
- poštovné 276,00 Kč
- zpracování dat 5.396,60 Kč
- služby peněžních ústavů 941,60 Kč
- převody vlastním účtům 150.000,00 Kč
- platby daní a poplatků 6,27 Kč
<br> Celkem 559.093,67 Kč
<br>
Popis změn rozpočtu Příjmy Výdaje Financování
<br> Schválený rozpočet 32.200,- 344.500,- 312.300,-
<br> Celková změna + 337.000,- + 57.700,- -279.300,-
<br> Upravený rozpočet 369.200,- 402.200,- 33.000,-
<br>
<br> II.HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
<br> Inventarizace majetku
<br> Inventarizace provedena na základě příkazu předsedy svazku ze dne 15.11.2017 ke dni
31.12.2017.Podložena inventarizačními soupisy majetku <.>
<br> Dokladová inventarizace účtů vč.soupisů pohledávek,závazků,rozvahových
a podrozvahových účtů.Byl porovnán stav fyzický (skutečný) se stavem účetním <.>
Inventarizační komise neshledala žádné nedostatky <.>
<br> Nově zařazený majetek dle příloh k zápisu inventarizační komise <.>
Majetek v roce 2017
<br>
<br> Popis majetku
<br> Stav k
31.12.2017
<br> 018 – Dl.drobný nehmotný majetek 36.411,20
<br> 021 – Stavby 239.920,00
<br> 022 – Samostatné movité věci 624.193,07
<br> 028 – Dl.drobný hmotný majetek 752.201,60
<br> Celkem 1.652.725,87
<br>
<br> Ostatní informace o majetku Popis Ostatní informace o majetku Popis
<br> Majetek pořízený z dotace DDHM Majetek krytý úvěrem žádný
<br> Bezúplatné převody majetku žádný Vyřazený majetek žádný
<br>
Finanční prostředky v roce 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Svazek obcí Moravia nemá úvěr ani jiný dlouhodobý závazek <.>
<br>
III.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
<br> Účetní výsledek hospodaření k 31.12.2017 ztráta - 15.755,39,- Kč
<br> IV.ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY v roce 2017
<br> - Obec Džbánice 4.000,00 Kč
- Obec Horní Dunajovice 4.000,00 Kč
- Obec Morašice 4.000,00 Kč
- Obec Trstěnice 4.000,00 Kč
- Obec Tvořihráz 4.000,00 Kč
- Městys Višňové 4.000,00 Kč
<br> Rozpis finančních
prostředků k 31.12.2017
<br> Kč
<br> Pokladna 5.357,00
<br> Bankovní účet u ČSOB
Poštovní spořitelny
<br> 273.818,60
<br> Bankovní účet u ČNB 1.380,07
<br> Celkem 280.555,67
<br>
<br> - Obec Výrovice 4.000,00 Kč
- Obec Žerotice 4.000,00 Kč
<br> Celkem příspěvky 32.000,00 Kč
<br> V.ÚČELOVÉ FONDY
<br> DSO Moravia nemá vytvořený žádný účelový fond <.>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/1957298


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz