« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Zlatníky TJ Sokol Zlatníky 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout (136.85 kB) pdf

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
<br>
<br>
*MMOPP00BGUSL*
<br>
*MMOPP00BGUSL*
<br>
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
uzavřená dle § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Článek I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Poskytovatel dotace: Statutární město Opava
Se sídlem: Horní náměstí 69,746 26 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Číslo účtu: 27-1842619349/0800
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Opava
Jednající: Městskou částí Zlatníky
<br> se sídlem 6.května 52/22,Zlatníky,746 01 Opava
zastoupenou Mgr.Lumírem Králem,starostou městské části
<br> ID datové schránky: h2aarnb
<br>
dále také jen „poskytovatel“
<br> Příjemce dotace: Tělovýchovná XXXXXXX XXXXX Zlatníky,z.s <.>
Se sídlem: Na Louky 113/28,Zlatníky,746 01 Opava
IČ: 14616190
Zapsán: ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,sp.zn.L 386
Číslo účtu: 261038648/0300
Bankovní spojení: ČSOB a.s.pobočka Poštovní spořitelna Opava
Zastoupen: Josefem Uvírou,předsedou
E-mail: tjsokolzlatniky.fotbal@seznam.cz
<br>
dále také jen „příjemce“
<br>
<br>
<br>
Článek II <.>
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
<br> 1.Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavíranou podle § 10a zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,potažmo podle § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,a nevylučuje-li to její povaha a účel,použijí se na ni v souladu s § 170 správního řádu
přiměřeně ustanovení občanského zákoníku <.>
<br> 2.Dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou dle zákona č.320/2001 Sb.<,>
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),se
všemi právními důsledky s tím spojenými <.>
<br> 3.Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků tvořících dotaci je porušením rozpočtové
kázně dle § 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,se všemi
právními důsledky s tím spojenými <.>
<br>
Článek III <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci za sjednaných podmínek neinvestiční účelově
určenou dotaci z rozpočtu Městské části Zlatníky Statutárního města Opavy a příjemce se zavazuje dotaci
přijmout,užít ji v souladu s jejím účelovým určením a splnit další povinnosti stanovené touto smlouvou <.>
<br>
Článek IV <.>
VÝŠE DOTACE
<br> Výše dotace činí 142.000,- Kč <.>
<br>
Článek V <.>
ÚČELOVÉ URČENÍ DOTACE
<br> Příjemce je povinen dotaci použít výhradně k tomuto účelu: zajištění sportovního materiálu,činnosti
Tělovýchovné jednoty Sokol Zlatníky,z.s.na rok 2018 a údržbu areálu Tělovýchovné jednoty Sokol Zlatníky <,>
z.s.<.>
<br>
Článek VI <.>
DOBA POUŽITÍ DOTACE
<br> Příjemce je povinen dotaci použít do dne 31.12.2018,a to pouze na úhradu nákladů vzniklých v období
1.1.2018 – 31.12.2018 <.>
<br>
Článek VII <.>
DOBA A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ DOTACE
<br> Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce uvedený v článku
I.této smlouvy,a to do deseti pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv <.>
<br>
Článek VIII <.>
NĚKTERÉ DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
<br> 1.Poskytovatel je oprávněn dotaci či její část příjemci neposkytnout a tuto smlouvu písemně vypovědět
v případě,že existují důvodné pochybnosti o XXX,že příjemce použije dotaci řádně ke stanovenému
účelu.Příjemce je v takovém případě povinen již poskytnutou dotaci v plné výši vrátit poskytovateli
do 1 měsíce ode dne,kdy bude příjemci doručena výpověď této smlouvy,v níž musí být uvedeny
důvody výpovědi.Výpovědní doba činí 3 dny a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení
výpovědi příjemci.Během výpovědní doby poskytovatel není v prodlení s poskytnutím dotace <.>
<br> 2.Příjemce je povinen využít poskytnutou dotaci hospodárně,účelně a efektivně <.>
3.V případě,že příjemce nevyužije veškeré peněžní prostředky tvořící dotaci,je povinen nevyužitou část <,>
<br> je-li vyšší než 50,- Kč,ve lhůtě 15 dnů od zjištění této skutečnosti,nejpozději však do konce lhůty pro
předložení vyúčtování dotace,vrátit na účet poskytovatele číslo účtu 27-1842619349/0800,a to po
předchozím odsouhlasení úřadu Městské části Zlatníky,který sdělí příjemci identifikaci vratné platby <.>
<br> 4.Z poskytnuté dotace příjemce nesmí hradit tyto náklady (tzv.neuznatelné náklady) a tyto úhrady:
4.1.nesouvisející s účelovým určením dotace dle čl.V.<,>
4.2.výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
<br> (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek,jehož doba použitelnosti je delší než
jeden XXX a vstupní cena vyšší než XX.XXX,XX Kč,dlouhodobým nehmotným majetkem se
rozumí majetek,jehož doba použitelnosti je delší než jeden XXX a vstupní cena vyšší než
XX.XXX,00 Kč) <,>
<br> 4.3.odpisy majetku a ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu 55 <,>
<br>
<br>
<br> 4.4.na reprezentaci,výdaje na alkohol a tabákové výrobky <,>
4.5.na činnost funkcionářů např.odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnický...

Načteno

edesky.cz/d/1806692


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz