« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Podvihov - vyhláška OZV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Podvihov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ozv_c._2_2018.docx(DOCX: 152.81 kB)

Statutární město Opava
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Č.2/2018,O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
<br>
<br>
Účinnost od:
patnáctý den po dni vyhlášení
<br>
<br>
Určeno:
držitelům psů
<br> Nahrazuje dokument:
Obecně závaznou vyhlášku č.6/2016,o místním poplatků ze psů
<br>
<br>
<br>
Obsah
Úvodní ustanovení 3
Poplatník a předmět poplatku 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 3
Ohlašovací povinnost 3
Identifikace psa 4
Sazba poplatku 4
Splatnost poplatku 4
Osvobození 4
Úlevy 5
Zrušovací ustanovení 5
Účinnost 5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo statutárního města Opavy se na svém zasedání dne 12.2.2018 usnesením č.573/29 ZM 18 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Úvodní ustanovení
Statutární město Opava touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
Řízení o poplatcích vykonává odbor finanční a rozpočtový Magistrátu města Opavy (dále jen „správce poplatku“)[footnoteRef:1].[1: § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)]
<br>
Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má trvalý pobyt nebo sídlo na území statutárního města Opavy (dále jen „poplatník“).[footnoteRef:2] [2: § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích]
<br> Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[footnoteRef:3] [3: § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích]
<br> Za důchodce se dle této vyhlášky považuje poživatel invalidního,starobního,vdovského nebo vdoveckého důchodu,který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu <.>
<br> Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká poplatníkovi v měsíci následujícím po měsíci,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo v měsíci,kdy poplatník nabyl psa staršího tří měsíců <.>
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.[footnoteRef:4] [4: § 2 odst.3 zákona o místních poplatcích]
<br> Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí poplatník poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušné obci.[footnoteRef:5] [5: § 2 odst.4 zákona o místních poplatcích]
<br> Poplatková povinnost zaniká dnem,kdy poplatník přestal být držitelem psa (např.úhynem psa,jeho ztrátou,darováním nebo prodejem),přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc,ve kterém poplatník psa ještě držel <.>
<br> Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti <.>
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
V ohlášení poplatník uvede[footnoteRef:6]: [6: § 14a odst.1 zákona o místních poplatcích ]
<br> jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,místo podnikání,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že držení psa souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,zejména rasu a barvu psa,jméno psa,datum narození psa,od kdy je pes držen,včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku <.>
Poplatník,který nemá bydliště na území členského státu Evropské unie,jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 tohoto článku adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[footnoteRef:7] [7: § 14a odst.2 zákona o místních poplatcích]
<br> Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne,kdy nastala.[footnoteRef:8] [8: § 14a odst.3 zákona o místních poplatcích]
<br>
Identifikace psa
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku bez ohledu na to,zda pes poplatku podléhá či nikoli.Známka slouží k identifikaci psa <.>
<br> Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
základní sazba za prvního psa 600 Kč <,>
za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 900 Kč <,>
základní sazba pro důchodce 200 Kč <,>
za druhého a každého dalšího psa pro důchodce 300 Kč <.>
<br> Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31...

ozv_c._1_priloha_c._2.docx(DOCX: 13.82 kB)

Příloha č.2
Obecně závazné vyhlášky č.1/2018,k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
<br> SEZNAM PLAKÁTOVACÍCH PLOCH
<br> Plakátovací plochy
Plakátovacími plochami jsou tyto výlepové plochy městem určené k výlepu,které se nacházejí:
1.na sloupech na ulici Těšínské u supermarketu Tesco <,>
2.u křižovatky ulic Bílovecká a Hlavní <,>
3.u parkoviště ulice Bílovecká u prodejny Moravice <,>
4.u křižovatky ulic Boženy Němcové a Gudrichova <,>
5.v části ulice Hradecká u Slezské univerzity <,>
6.na sloupu na Vaškově náměstí <,>
7.v části ulice Olbrichova mezi ulicemi Mírová a Otická <,>
8.v části ulice Čapkova u České spořitelny <,>
9.v části ulice Popská u parku <,>
10.v části sadů Svobody pod Ptačím vrchem <,>
11.v části ulice Masařská u parkoviště <,>
12.v průchodu mezi Dolním náměstím a ulici Nákladní (tzv.Myší díra) <,>
13.v části ulice Kolářská u kina Mír <,>
14.na sloupu u Obchodního domu Breda <,>
15.na sloupu na Horním náměstí u obchodního domu Princ <,>
16.v části ulice Komenského u Slezského zemského muzea <,>
17.na sloupu na křižovatce Nádražní okruh a ulice Praskova <,>
18.v části ulice Ratibořská u Opavice <,>
19.na sloupu na pěší zóně,ulice Šrámkova – Terasa <,>
20.v části ulice Pekařská u restaurace Na rožku <,>
21.na sloupu u křižovatky ulic Krnovská a Mařádkova <,>
22.v části ulice Hany Kvapilové u náměstí Svaté Hedviky <,>
23.v části ulice Olomoucká u viaduktu <,>
24.v části ulice Olomoucká u restaurace Split <,>
25.v části ulice Přemyslovců u kruhového objezdu <,>
26.u křižovatky ulic Jaselská a U Náhonu <,>
27.v části náměstí Svaté Trojice u restaurace Střelnice <,>
28.u křižovatky ulic Mostní a Wolkerova <,>
29.u křižovatky ulic Rolnická a Pekařská <,>
30.v části ulice Rolnická u baru Astron <,>
31.v části ulice Válečkova u školy (sídliště Kateřinky Východ) <,>
32.na sloupu u křižovatky ulic Masarykova a Úzká <,>
33.u křižovatky ulic Slezská a Opavská v Malých Hošticích <,>
34.u točny autobusů u kaple v Malých Hošticích <,>
35.u prodejny Jednota v Suchých Lazcích <,>
36.u požární zbrojnice v Komárově <,>
37.u zastávky MHD Oáza v Komárově <,>
38.u zastávky MHD v Milostovicích na ulici Lihovarská <,>
39.u zastávky MHD v Milostovicích na ulici 6.května <,>
<br> reklamní nosiče pro krátkodobou reklamu umístěné na sloupech veřejného osvětlení na ulicích Olomoucká,Vančurova,Praskova,Nádražní okruh,Olbrichova,Nákladní,Rybářská,U Náhonu,Ratibořská,Hlučínská,Vrchní,Partyzánská,Krnovská,Bílovecká,Jánská,Těšínská,Zámecký okruh,Pekařská a Hradecká <.>

ozv_c._1_priloha_c._1.docx(DOCX: 12.65 kB)

Příloha č.1
Obecně závazné vyhlášky č.1/2018,k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
<br> URČENÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍST,NA KTERÝCH JE ZAKÁZÁNA KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
<br> 1.Za veřejně přístupné místo se považuje: ulice U Jaktařské brány,ulice Mezi Trhy,ulice Hrnčířská,ulice Ostrožná,Dvořákovy sady,sady Svobody,Horní náměstí,Dolní náměstí,průchod mezi Dolním náměstím a ulici Nákladní tzv.„Myší díra“ zejména na parcelách č.44,45/2,47/3,40/2 a 601/1,vše v katastrálním území Opava-Město <.>
2.V katastrálním území Malé Hoštice se za veřejně přístupné místo považuje: parcela č.310/7 – park u požární zbrojnice,parcela č.185/8 – odpočívadlo u cyklostezky na ul.Luční,parcela č.592/4 – sportovní areál na ul.Sportovní <.>
3.V katastrálním území Komárov u Opavy se za veřejně přístupné místo považuje: parcela č.978 – pomník před kostelem,parcely č.67 a 68 – park před školou a parcela č.85/3 – park před hasičskou zbrojnicí <.>
3.V případě,kdy se v rámci oblastí vymezených v této příloze nacházejí veřejně přístupná místa,jejichž regulaci z hlediska stanovených povinností prostřednictvím obecně závazné vyhlášky neumožňuje právní úprava obsažená ve zvláštním právním předpise,pak na tato veřejně přístupná místa se povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou nevztahují <.>

ozv_c._1_2018.docx(DOCX: 151.63 kB)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2018,K ZABEZPEČENÍ NĚKTERÝCH MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
<br>
<br>
Účinnost od:
patnáctého dne po dni vyhlášení
<br>
<br>
<br>
<br> Nahrazuje dokument:
OZV č.5/2011,k zabezpečení některých náležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve znění OZV č.4/2012 a OZV č.7/2012
<br> Zpracoval:
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Název odboru (oddělení) zpracovatele:
Odbor právní a organizační
<br>
<br>
<br> Seznam příloh
Určení veřejně přístupných míst,na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů
Seznam plakátovacích ploch
Statutární město Opava
<br>
4 z 4
Zastupitelstvo statutárního města Opavy se na svém zasedání dne 12.2.2018 usnesením č.572/29 ZM 18 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.a),c) a d) a ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 17 odst.2 písm.a) zákona č.65/2017 Sb <.>,o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Úvodní ustanovení
Statutární město Opava touto vyhláškou stanoví opatření směřující:
k zamezení negativních příkladů konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech osobám mladším 18 let,k ochraně zdraví před škodami způsobenými užíváním alkoholu a k zabezpečení veřejného pořádku <,>
k ochraně před poškozováním majetku a znečišťováním města neregulovaným umísťováním plakátů na veřejném prostranství <.>
Statutární město Opava vydává tuto vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jakožto stavu,který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města,vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a účelné užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti,jakož i zamezení negativního příkladu konzumace alkoholických nápojů pro osoby mladší 18 let <.>
<br> Omezení konzumace alkoholických nápojů
Na území statutárního města Opavy se zakazuje konzumace alkoholu na těchto veřejně přístupných místech:
uvedených v příloze č.1 této vyhlášky <,>
sousedících s hřbitovy a kostely <,>
obchodních domech,obchodních centrech a obchodních středisek,a to v okruhu 50 m <.>
Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na veřejně přístupná místa uvedená v odstavci prvním tohoto článku:
ve dnech 31.prosince a 1.ledna <,>
vyhrazená pro konání tradičních slavností uvedených v obecně závazné vyhlášce statutárního města Opavy o nočním klidu a regulaci nočních činností[footnoteRef:1],a to po dobu jejich konání,[1: obecně závazná vyhláška statutárního města Opavy č.1/2017,o nočním klidu a regulaci nočních činností]
<br> vyhrazená pro konání jarmarků,trhů a akcí souvisejících s výkonem politických práv,které byly městu řádně ohlášeny[footnoteRef:2],a to po dobu jejich konání,[2: § 4 odst.1 z.č.84/1990 Sb <.>,o právu shromažďovacím,ve znění pozdějších předpisů]
<br> v prostorách restaurací a restauračních zahrádek,které jsou součástí restauračních zařízení,v souladu s jejich provozní dobou <.>
<br> Umísťování plakátů
K umísťování plakátů jsou určeny výhradně plochy k tomuto určené.Umísťování plakátů mimo tyto plochy se zakazuje <.>
Plakátování na plochách,jejichž seznam je uvedený v příloze č.2 této vyhlášky,zajišťuje prostřednictvím obchodní společnosti založené statutárním městem Opava statutární město Opava <.>
Požadavky na zajištění plakátování na plochách uvedených v příloze č.2,předkládá žadatel přímo shora uvedené společnosti <.>
Na plochách uvedených v příloze č.2,se zveřejňují pouze informace a pozvánky o konaných kulturních,společenských,prodejních a politických akcích <.>
Plakátování na plochách uvedených v příloze č.2 zajišťované jinými osobami a zveřejňování jiných informací,než je uvedeno v této vyhlášce,je zakázáno <.>
<br> Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek[footnoteRef:3].[3: § 4 z.č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů]
<br>
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.5/2011,k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích schválená Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12.12.2011 usnesením č.150/08 ZM 11,dále obecně závazná vyhláška č.4/2012,kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2011,k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích schválená Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 23.04.2012 usnesením č.205/10 ZM 12 a obecně závazná vyhláška č.7/2012,kterou se opravuje obecně závazná vyhláška č.4/2012,kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2011,k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích schválená Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 10.12.2012 usnesením č.309/15 ZM 12 <.>
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,v.r.Ing.XXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
primáto...

Načteno

edesky.cz/d/1351530

Meta

Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Podvihov
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Podvihov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz