Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 06. 2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 80204/2019, ze dne 14. 6. 2019, (Oršulík David, Havířov) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 84045/2019 SLU-4776/2019
21. 06. 2019 záměr vypůjčit část pozemku č.p. 2396 v k.ú. Nové Město TSK-4724/2019
21. 06. 2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1014/1, 121/1 k.ú. Malá Strana TSK-4725/2019
21. 06. 2019 pronajmout část KOMUNIKACE ÚVOZ Praha 1 TSK-4726/2019
21. 06. 2019 pronájem pozemků parc. č. 1373/154 k.ú. Dolní Chabry, 1058/10 k.ú. Čimice, 523/22 k.ú. Bohnice HOM-4688/2019
21. 06. 2019 Vítězná, Zborovská TSK-4746/2019
21. 06. 2019 Píseckého parc. č. 2064/2 TSK-4747/2019
21. 06. 2019 OVŘ, PVS, a.s., ul. Táborská a okolí, k.ú. Nusle, P4 TSK-4768/2019
21. 06. 2019 Žádost o souhlas se stavební činností v ochranném pásmu pam. stromu platan javorolistý na Kampě OCP-4757/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/24 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2019 OVO-4780/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/1 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 OVO-4781/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/46 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava OVO-4784/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/26 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2019 v kap. 01, 02, 07 a 10 OVO-4785/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/45 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha 14 a k úpravě vlastního rozpočtu hl.m. Prahy OVO-4786/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/27 - k úpravě rozpočtu v kapitole 01, 02, 07, 08 a 10 OVO-4789/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/47 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2019 v kap. 03 OVO-4791/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/18 - k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a jednotky Sborů dobrovolných hasičů městským částem hl. m. Prahy v roce 2019 z kap. 07 - BEZPEČNOST OVO-4795/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/52 - ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2018 - závěrečný účet OVO-4796/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/66 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 na akci Stavba opěrné zdi nad ul. Rokytná - odstranění havarie pro MČ Praha - Nedvězí OVO-4782/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/62 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy OVO-4783/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/69 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2019 Městské části Praha - Šeberov na výkup pozemků OVO-4788/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/64 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Řeporyje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy OVO-4792/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/65 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 na akci Stavba opěrné zdi v ul. Na Vrchu - odstranění havarie pro MČ Praha - Řeporyje OVO-4793/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/63 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy OVO-4794/2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/61 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy OVO-4790/2019
21. 06. 2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru endokrinologie a diabetologie pro území hl. m. Prahy. ZDR-4735/2019
21. 06. 2019 Seminář na téma: JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI HL. M. PRAHY – PROGRAM PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ PRO ROK 2020 OPP-4755/2019
21. 06. 2019 Jaromírova 60 ,par.č. 3029, kat.ú. Nusle TSK-4756/2019
21. 06. 2019 Vinohradská 25/35 roh Italská, par.č. 4090/1,4089,kat.ú. VInohrady TSK-4758/2019
21. 06. 2019 Charkovská TSK-4750/2019
21. 06. 2019 Petrovická TSK-4751/2019
21. 06. 2019 Jurkovičova st.vjezd TSK-4753/2019
21. 06. 2019 Sanace izolace spodní stavby BD, ul. Sdružení, k.ú. Nusle, P4 TSK-4767/2019
20. 06. 2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Mgr. Monika Brožová ZDR-4736/2019
20. 06. 2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemek parc.č. 1740/3 (zahrada) a pozemek parc.č. 1742 (určený k funkci lesa), LV 1085, včetně příslušenství (oplocení), v k.ú. Radotín, obec Praha HOM-4723/2019
20. 06. 2019 Strakonická PKD-4744/2019
20. 06. 2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dětská neurologie pro území hl. m. Prahy. ZDR-4694/2019
20. 06. 2019 architekt – památkář / architektka – památkářka v odboru památkové péče - na dobu určitou PER-4700/2019
20. 06. 2019 specializovaný územní pracovník – v oblasti archeologie / specializovaná územní pracovnice – v oblasti archeologie v odboru památkové péče - na dobu určitou PER-4701/2019
20. 06. 2019 EIA - oznámení záměru „Zlatý lihovar, rezidenční komplex“ OCP-4729/2019
20. 06. 2019 EIA - oznámení záměru „Zařízení k odstraňování, sběru, výkupu a mechanické úpravě odpadů“ OCP-4741/2019
20. 06. 2019 právník / právnička v odboru živnostenském a občanskosprávním PER-4702/2019
20. 06. 2019 stavař / stavařka v odboru stavebního řádu (2 pracovní místa) PER-4703/2019
20. 06. 2019 Rumunská PKD-4740/2019
20. 06. 2019 referent / referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem PER-4704/2019
20. 06. 2019 pozemek parc. č. 285 k.ú. Střešovice HOM-4637/2019
20. 06. 2019 Výzva č. 30 nositele ITI - změna PRI-4739/2019
19. 06. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná ornitologická pásma letiště Praha - Ruzyně OCP-4649/2019
19. 06. 2019 Pod Táborem - ZS chodníku - oprava zdi - ohrada TSK-4722/2019
19. 06. 2019 k.ú. Dolní Počernice, pronájem NP HOM-4147/2019

XML