« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Městský úřad Vyškov MasaryššššiláÉÍšili
<br> Odbor dopravy www.vyskov-mesto.cz
<br> Svp.zn.: MV 29244/2023 OD „ Ve Vyškově dne 30.3.2023 C.j.<.> MV 29244/2023 OD/3 Sl
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXXX XXX
<br> TEL: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: e.slapalova©meuvyskov.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Vyškov,odbor dopravy,podle čj 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,postupem v souladu s ustanovením š 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu,právnické osoby — Obec Studnice,Studnice 66,683 08 Studnice u Vyškova IC: 00292338,ze dne 28.3.2023,po projednání s dotčeným orgánem dle & 77 odst.2 písm.b) a odst; 3 zákona osilničním provozu,kterým je Policie CR,Krajské ředitelství policie JmK,Uzemní odbor Vyškov,Dopravní inspektorát,KRPB-ó1284-1/CJ-2023-061206-MS,ze dne 21.3.2023,(doba platnosti vyjádření končí 30.4.2024),zmoci úřední,podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci <,>
<br> v k.ú.: Studnice
<br> důvod: omezení vjezdu vozidel stavby,zamezení poškozování stávající MK těžkou technikou v rámci výstavby RD <,>
<br> podle potvrzeného a schváleného návrhu přechodné úpravy provozu zpracovaného: TRASIG s.r.o <.>,sídlem Vyškov,Jízdárenská 590/2a,IC: 269 22 151,březen 2023,který je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br> tel.: 517 301 111 e—mail: postaneugskovcz bankovní spojení: 120731/0100 fax: 517 301 404 IČ: 00292427
<br> Podmínky pro provedení přechodné ú...

Načteno

edesky.cz/d/6087721

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz