« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Záměr prodeje částí pozemku Odrůvky za domem č.p. 19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBEC STUDNICE
<br> _ IČO: 00292338 Studnlce 66 č.účtu: 4826-731/0100 KB Vyškov tel: 702182985
<br>.\,mob.: +420777711332 683 08 StUdmce u VySKOVa e-mail : starosta©obec-studníce.cz
<br> Obec Studnice zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecním zřízení),ve znění pozdějších předpisů,Z á m ě r prodat v obci Studnice,část Odrúvky,pozemek p.č.1135/11 o výměře 192 m2 a část pozemku p.č.2475,dle nově vzniklého geometrického plánu p.č.2475/2 o výměře 92 m2.Oba pozemky se nacházejí za domem č.p.19 v Odrúvkách v katastrálním území Studnice u Vyškova 758604.Uvedené pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Vyškov.Pozemky určené k prodeji jsou vyznačeny na přiloženém geometrickém plánu <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitostí se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky do 16.června 2023 <.>
<br> Studnice 1.června 2023
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXX starosta obce Studnice
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.června 2023
<br> Sňato z úřední desky dne:
<br> VÝKAZ DOS AVADNÍHO A NOVEH' o STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Nový stav Označení Druh Označení Druh Typ Porovnání se stavem evidence právních mohli pozemku Výmřm pozerrku pozdním Výmžm pozemku stavby Zpús.Dtl přecházízpozcnin Om? pnrc.parcely Způsob pure.pmcly Způsob Způsob určení označeného v Čislo Výměra dílu čení čislem z využití číslem 2 využití využití výměr klamu drrvější listu 2 dílu "“ '" '“ '“ nemovitostí pozevideuci vku—ln.“* j '“ 2475 4 65 orná půda 2475/1 3 73 orná půda.? 2475 10001 =_ 3 73 24 75/2 92 zahrada 2 24 75 10001 92 4 65 4 65 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcetám nového stavu mrcelní číslo podle BPEJ Parcelní číslo podle BPEJ katastru zjednodušené Kód Výměra na diu katastru zjednodušené Kód Výměra na dtu nemovitostí evidence BPEJ ha mZ parcely nemovitosti evidence BPEJ ha m2 parcely 2475/1 73816 3 [ 73 2475/2 73816 l 92 Seznam souřadnic (S-JTSK) Číslo ...

Načteno

edesky.cz/d/6482963


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz