« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2021 včetně příloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_2021-MŠ.pdf (PDF 83.24 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Mateřská škola Dřínov,okres Kroměříž,příspěvková organizace; IČO 70989877; Dřínov 71,Dřínov,768 33
<br> Za období: 12/2021
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> ÚJ pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Peněnžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648) <.>
Jednotlivé účetní případy ÚJ v průběhu roku nerozlišuje dle čtvrtletí,částka jednotlivých účetních případů
k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis.Kč s výjimkami,které se rozlišují vždy
(energie) a to ve výši záloh a dále ÚJ časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamými ročními rozdíly <.>
ÚJ PO účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu <.>
<br> 16Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,0...
Rozvaha_2021-MŠ.pdf (PDF 77.62 kB)
R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Předmět činnosti:
<br> Mateřská škola Dřínov,okres Kroměříž,příspěvková organizace; IČO 70989877; Dřínov 71,Dřínov,768 33
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 1 005 802,73 694 840,35 310 962,38 437 806,16
A.Stálá aktiva 694 840,35 694 840,35 0,00 0,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 23 493,00 23 493,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 23 493,00 23 493,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 671 347,35 671 347,35 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 671 347,35 671 347,35 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozh...
Vykaz_zisku_a_ztraty_2021-MŠ.pdf (PDF 62.75 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Mateřská škola Dřínov,okres Kroměříž,příspěvková organizace; IČO 70989877; Dřínov 71,Dřínov,768 33
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2022
<br> Právní forma:
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 2 473 322,03 0,00 2 618 191,02 0,00
I.Náklady z činnosti 2 473 322,03 0,00 2 618 191,02 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 49 311,00 0,00 58 723,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 71 419,00 0,00 122 012,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 1 329,00 0,00 223,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 130,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 119 499,03 0,00 121 752,52 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 644 986,00 0,00 1 665 252,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 522 415,00 0,00 535 772,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 19 552,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 43 473,00 0,00 41 866,50 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 1 160,00 0,00 28 594,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 48,00 0,00 588,00 0,00
<br> 25.Prodaný...
Doplňující údaje k závěrečnému účtu Obce Dřínov.docx (DOCX 14.05 kB)
Doplňující údaje k závěrečnému účtu Obce Dřínov :
<br> Fond rozvoje bydlení obce :
Počáteční stav na účtě 162.060,16 Kč
Půjčky - 80.000,00 Kč
Popl.- 540,00 Kč
Splátky půjček 11.000,00 Kč
úroky 21,90 Kč
Konečný stav 92.542,06 Kč
<br>
V roce 2021 byly podány dvě žádosti na půjčky z Fondu rozvoje bydlení <.>
<br>
Sociální fond :
Počáteční stav 77.153,00 Kč
Příjmy 50.369,00 Kč
Čerpání -72.076,00 Kč
Konečný stav 55.446,00 Kč
<br>
Hospodaření příspěvkové organizace
<br> Mateřská škola Dřínov
Náklady 2,473.322,03 Kč
Výnosy 2,547.527,25 Kč
Hospodářský výsledek 74.205,22 Kč
<br> Stav na BÚ MŠ k 31.12.2021 217.083,58 Kč
Stav na účtu FKSP k 31.12.2021 19.496,80 Kč
Pokladna k 31.12.2021 3.411,00 Kč
<br> Obec Dřínov-stavy na účtech a pokladnách k 31.12.2021 :
Základní běžný účet - ČS a.s.č.1483098309/0800 4,830.040,75 Kč
ČNB č.94-6417691/0710 6.489,15 Kč
Fond rozvoje bydlení ČS a.s.č.981224-1483098309/0800 92.542,06 Kč
Hospoda-ČS a.s.č.4630325369/0800 3.715,96 Kč
Pokladny 90.205,00 Kč
<br>
Poskytnuté příspěvky a dary :
TJ Sokol Dřínov 90.000,-Kč
ZK dopravní obslužnost 42.900,-Kč
MAS HH čl.přísp.4.290,-Kč
SMS ČR čl.přísp.3.358,-Kč
SMO ČR čl.přísp.3.538,48Kč
SPOV čl.přísp.2.000,-Kč
Mikroregion Morkovsko čl.přísp.40.720,-Kč
<br>
Přezkoumání hospodaření obce :
<br> Obec požádala v souladu s § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích o přezkoumání svého hospodaření Krajský úřad Zlínského kraje.V souladu se zákonem č.420/2004 Sb.o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo provedeno ve dnech 14 a 15.10.2021 (dílčí přezkoumání) a 23.a 24.3.2022 konečné přezkoumání hospodaření Obce Dřínov za rok 2021.Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou k závěrečnému účtu <.>
<br> Zjištění ze závěrečného přezkoumání :
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst.3 písm.a/ zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Dřínov za rok 2021
Byly zjištěny dle § 10...
Výkaz o plnění rozpočtu 2021.pdf (PDF 203.81 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: územně samosprávný celek
<br> Obec Dřínov; IČO 00287156; Dřínov 155,Dřínov,768 33
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 480 000,00 1 393 000,00 1 023 360,76Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 73,46
<br> 1112 28 000,00 68 000,00 67 160,94Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 98,77
<br> 1113 170 000,00 174 500,00 174 170,11Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,81
<br> 1121 873 000,00 1 470 000,00 1 469 523,59Daň z příjmů právnických osob 99,97
<br> 1122 0,00 158 000,00 157 510,00Daň z příjmů právnických osob za obce 99,69
<br> 1211 2 924 000,00 3 286 500,00 3 286 483,15Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 20 000,00 20 000,00 8 046,80Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 40,23
<br> 1340 158 000,00 160 500,00 160 468,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 99,98
<br> 1341 12 000,00 12 000,00 11 200,00Poplatek ze psů 93,33
<br> 1343 1 000,00 2 000,00 1 720,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 86,00
<br> 1361 4 000,00 4 000,00 4 000,00Správní poplatky 100,00
<br> 1381 40 000,00 49 000,00 48 485,13Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 98,95
<br> 1382 0,00 100,00 2,44Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 2,44
<br> 1511 520 000,00 622 000,00 621 817,12Daň z nemovitých věcí 99,97
<br> 2460 0,00 22 000,00 11 000,00Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 50,00
<br> 4111 0,00 116 000,00 115 773,50Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 99,80
<br> 4112 100 800,00 100 800,00 100 800,00Neinv.př...
Výkaz zisku a ztráty 2021.pdf (PDF 70 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Dřínov; IČO 00287156; Dřínov 155,Dřínov,768 33
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2022
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: územně samosprávný celek
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 6 944 369,05 1 350 523,62 7 778 455,93 1 501 962,94
I.Náklady z činnosti 6 182 229,72 1 350 523,62 6 928 586,66 1 501 962,94
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 219 200,17 16 069,71 189 721,96 13 366,51
<br> 2.Spotřeba energie 502 57 338,20 38 820,20 111 337,70 80 268,33
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 711 949,07 0,00 803 275,90
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 298 447,70 150 818,26 289 084,09 177 365,55
<br> 9.Cestovné 512 12 887,00 0,00 21 239,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 5 498,00 0,00 4 304,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 813 629,00 32 164,76 1 341 853,34 22 573,65
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 169 064,00 299 029,00 2 261 446,80 327 746,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 627 348,00 72 236,00 660 932,00 77 367,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 682,00 0,00 6 357,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 70 484,00 4 297,78 10 863,97 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 42 340,00 0,00 20 256,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 3 030,00 0,00 1 316,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 5 030,00 0,00
<br> 22.Smluv...
Rozvaha 2021.pdf (PDF 88.64 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: územně samosprávný celek
<br> Obec Dřínov; IČO 00287156; Dřínov 155,Dřínov,768 33
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 135 733 883,31 28 457 516,06 107 276 367,25 89 747 292,81
A.Stálá aktiva 127 219 097,86 28 457 516,06 98 761 581,80 85 556 714,28
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 576 516,00 507 216,00 69 300,00 82 500,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 186 440,00 186 440,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 390 076,00 320 776,00 69 300,00 82 500,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 97 650 893,20 27 950 300,06 69 700 593,14 56 702 794,28
<br> 1.Pozemky 5 504 425,00 0,00 5 504 425,00 5 504 425,00031
<br> 2.Kulturní předměty 637 648,00 0,00 637 648,00 637 648,00032
<br> 3.Stavby 86 843 361,81 25 475 602,77 61 367 759,04 47 900 134,18021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 2 350 369,10 751 358,00 1 599 011,10 1 718 027,10022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 723 339,29 1 723 339,29 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 591 750,00 0,00 591 750,00 94...
Příloha 2021.pdf (PDF 84.93 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: územně samosprávný celek
<br> Obec Dřínov; IČO 00287156; Dřínov 155,Dřínov,768 33
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> ÚJ pokračuje v následujícm účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Zásoby - poř.cena způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek - hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek - nehmotný - v pořizovací ceně 1 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečnýcn pořizovacích nákladech v roce 2021 nebyl pořízen <.>
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem <.>
Odpisový plán - účetní jednotka provádí roční odpisy majetku <.>
V roce 2021 nebyly žádné platby realizovány v cizí měně <.>
Ocenění reálnou hodnotou XXX v případě dosažení hranice významnosti <.>
Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí.částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení
pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis.Kč s výjimkami,které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloha a dále ÚJ časově nerozlišuje
pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 796 854,35 849 906,85
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 694 840,35 747 892,85
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 55 610,00 55 610,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek ...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřínov 2021.pdf (PDF 331.58 kB)
Klasifikace: chráněný dokument
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 210
761 90 Zlín e-mail: marie.hermanova@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor ekonomický
Oddělení kontrolní
<br> Obec Dřínov
Dřínov 155
768 33 Morkovice- Slížany
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
<br> 24.března 2022 Ing.XXXXX XXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX EKO KUSP XXXXX/XXXX EKO
<br>
<br>
<br> Zpráva č.95/2021/EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dřínov,IČ: 00287156
<br> za rok 2021
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.10.2021 - 15.10.2021 (dílčí přezkoumání)
<br> 23.03.2022 - 24.03.2022 (konečné přezkoumání)
<br>
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí <.>
<br>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 20.09.2021 <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 24.3.2022 <.>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Dřínov,Dřínov 155
<br> 768 33 Morkovice- Slížany
<br>
<br>
Přezkoumání vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
Obec Dřínov zastupovali:
<br> starosta: XXXXXXXX XXXXXXXX
účetní: XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2021 byl sestaven dle jednotlivých paragrafů rozpočtové
<br> skladby s celkovými příjmy 9 723 000 Kč,výdaji 11 615 000 Kč a s financováním
1 892 000 Kč (schodek rozpočtu byl krytý zůstatkem finančních prostředků
minulých let ve výši 2 807 380,37 Kč) <.>
Návrh rozpočtu byl vyvěšen ve dnech 23.11.2020 až 4.1.2021.V elektronické
podobě byl vyvěšen od 27.11.až 18.12.2020.V archivu úřední desky byl návrh
dostupný ještě v době kontroly <.>
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu dne 16.12.2020 a schválen se
závazný...

Načteno

edesky.cz/d/5697199

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz