« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/personalista, Oddělení personální a mzdové, Kancelář ústavu Brno (PDF, 897 KB) (PDF, 897 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/personalista, Oddělení personální a mzdové, Kancelář ústavu Brno (PDF, 897 KB) (PDF, 897 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/personalista <,>
Oddělení personální a mzdové <,>
<br> Kancelář ústavu
<br> Č.j.: UKZUZ 140218/2022
Datum: 4.srpna 2022
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/personalista <,>
Oddělení personální a mzdové <,>
<br> Kancelář ústavu
<br>
v oborech služby „118 – Pracovněprávní vztahy“ a „163 – Organizační věci státní služby a správa
služebních vztahů státních zaměstnanců,s místem výkonu služby: Hroznová 2,603 00 Brno <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2022 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br>
Popis činnosti:
<br>  vedení personální agendy spojené se služebním poměrem a s pracovněprávním vztahem
 zajišťování rozvoje v oblasti organizačních vztahů a systemizace,personalistiky
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním
občanství; uvedenou listinu je nutné v takovém případě doložit následně,nejpozději před konáním
pohovoru;
<br> b) dosáhl věku 18 let [§ 25 od...

Načteno

edesky.cz/d/5555226

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz