« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Praha (pracoviště Nymburk), Odbor terénní inspekce (PDF, 879 KB) (PDF, 879 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Praha (pracoviště Nymburk), Odbor terénní inspekce (PDF, 879 KB) (PDF, 879 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor
Oddělení terénní inspekce Praha
<br> Odbor terénní inspekce
Č.j.: UKZUZ 137313/2022
Datum: 29.července 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor
Oddělení terénní inspekce Praha (pracoviště Nymburk)
<br> Odbor terénní inspekce
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Soudní 17/3,28802
Nymburk.Pracovní obvod: Nymburk,Kolín,Mělník.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána
ve služebním poměru dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je září 2022
(nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 komplexní výkon inspekčních činností v oblasti kontrol a uznávacího řízení osiva a sadby
<br>  přehlídky množitelských porostů
<br>  vzorkování osiva a sadby
<br>  kontroly oběhu osiva a sadby
<br>  kontroly dodavatelů,kontroly provozů a skladů pro výrobu osiva a sadby
<br>  kontroly pověřených vzorkovatelů a přehlížitelů
<br>  činnosti spojené se sledováním výskytu škodlivých organismů
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podán...

Načteno

edesky.cz/d/5538788


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz