« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Veřejnoprávní smlouva Sokol 1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva- Sokol 2022.pdf (PDF 1.58 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Dřínov číslo: 1/2022
<br> uzavřená vsouladu s 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a & 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
<br> mezi:
<br> Poskytovatelem dotace: Obec Dřínov
<br> Příjemcem dotace:
<br> se sídlem: Dřínov 155,768 33 Morkovice
<br> zastoupená: Miroslavem Štěpánkem,starostou IČ:00287156,DIČ:00287156
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,1483098309/0800 (dále jen „poskytovatel“)
<br> Sokol Dřínov
<br> sídlo: Dřínov 163,768 33 Morkovice IČ:47934328
<br> typ příjemce: spolek
<br> zastoupený: Miroslavem Lažou,předsedou bankovní spojení: 1480376369/ 0800 (dále jen „příjemce“)
<br> 1 <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční dotaci ve výši 90.000,- Kč,devadesát tisíc korun českých (dále jen dotace) <.>
<br> 1.2 Dotace je poskytována na neinvestiční náklady v roce 2022 <.>
<br> 1.3 Účel poskytnutí dotace:
<br> Účel poskytnutí dotace Kč
<br> Neinvestiční náklady — běžné provozní výdaje 90.000 Kč
<br> 1.4 Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl.I odst.1.3 této smlouvy jako dotace
<br> neinvestiční <.>
<br> 1.5 Projekt bude ukončen nejpozději 30.11.2022
<br> 2.1
<br> 3.1
<br> 3.2
<br> 3.3
<br> 3.4
<br> 3.5
<br> 3.6
<br> 3.7
<br> 3.8
<br> II.Splatnost peněžních prostřed ků
<br> Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.Dnem poskytnutí dotace je den připsání finančních prostředků na účet příjemce nebo předáním v hotovosti na pokladně obce Dřínov <.>
<br> III.Podmínky udělení peněžních prostředků
<br> Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl.1.3 této smlouvy,v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.Zadatel nesmí XXX ke...

Načteno

edesky.cz/d/5470354


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz