« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Vrchní referent – Pokusník Oddělení fytopatologie Národní odrůdový úřad Brno (PDF, 823 KB) (PDF, 823 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrchní referent – Pokusník Oddělení fytopatologie Národní odrůdový úřad Brno (PDF, 823 KB) (PDF, 823 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Vrchní referent – Pokusník
Oddělení fytopatologie
Národní odrůdový úřad
<br> Č.j.: UKZUZ 102392/2022
Datum: 24.června 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Vrchní referent – Pokusník
Oddělení fytopatologie
Národní odrůdový úřad
<br>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Brno a zkušební
stanice Chrlice.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 9.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  technické práce při zakládání,vedení,ošetřování a hodnocení odrůdových pokusů včetně
<br> vedení záznamů
<br>  zajišťování příjmu,evidence,úpravy a distribuce osiv pro odrůdové zkoušky
<br>  provádění odběru a zpracování vzorků pro morfologické,chemické a fyzikální rozbory
<br>  příprava dat pro zpracování výsledků odrůdových zkoušek
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním
občanství; uvedenou listinu j...

Načteno

edesky.cz/d/5469183

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz