« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Vyhláška - daň z nemovitosti 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška daně_nemovitosti_2022_info2.pdf (PDF 418.85 kB)
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br>
Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022
<br>
<br> Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány
poplatníkům,kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami,které nemají zřízenu datovou schránku <.>
Fyzickým osobám,které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby
podnikající,nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro
placení daně na e-mail,je zasílána daňová složenka,označená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS,která
nepodléhá poštovnímu poplatku.Právnickým osobám,které nemají zřízenu datovou schránku,je zasílána
standardní složenka typu A,která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty <.>
Fyzickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby
podnikající,nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO XXX k zasílání údajů pro placení daně
e-mailem a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním výměrem,je namísto složenky zasílána do datové schránky
fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti.Právnickým
osobám,které mají zřízenu datovou schránku,a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním výměrem,je
namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti <.>
<br>
<br> Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze.Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje
a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť,u nichž jsou
uloženy daňové spisy poplatníků <.>
<br>
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje.Má-li
poplatník daně více nemovitých věcí,které se nachá...
Vyhláška daně_nemovitosti_2022_info1.pdf (PDF 438.26 kB)
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br>
<br> Informace
<br> ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
<br> na daň z nemovitých věcí v roce 2022
<br>
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platební výměr
<br> nebo hromadný předpisný seznam <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,u nichž na zdaňovací období roku 2022 došlo ke změně výše
<br> daně oproti předchozímu roku,případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání,sděluje místně
<br> příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy,které jsou zpřístupněny
<br> k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu <.>
<br> Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
<br> působnosti,tj.za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu.Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
<br> příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce dubna a května
<br> 2022.Informace o době,kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout,zveřejní jednotlivé
<br> finanční úřady veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce
<br> a způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
<br> na úředních deskách obcí v příslušném kraji.Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou
<br> daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně <.>
<br> Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
<br> Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě
<br> do 30 dnů ode dne jeho doručení,a to i před jeho doručením.Odvolání se podává u správce daně,jehož
<br> rozhodnutí je odvoláním napadeno.Podané odvolání nemá odkladný účinek <.>
<br> P...
Vyhláška daně_nemovitosti_2022.pdf (PDF 65.24 kB)
Finanční úřad pro Zlínský kraj Ve Zlíně
třída Tomáše Bati 21 dne
761 86 ZLÍN
Čj.: 829707/22/3300-11460-705412
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 13:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin
pátek od 8:00 do 13:00 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.750342/22/3300-11460-705412 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-51
(od 1.5.2022 v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství
č.GFŘ-D-57) o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních
úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve
Finančním zpravodaji č.36/2021 a na internetových stránkách Finanční
správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXX XXXXXXX
ředitel finančního úřadu
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5331187

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz