« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – inspektor Oddělení terénní inspekce Opava Odbor terénní inspekce (PDF, 882 KB) (PDF, 882 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – inspektor Oddělení terénní inspekce Opava Odbor terénní inspekce (PDF, 882 KB) (PDF, 882 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor
Oddělení terénní inspekce Opava
<br> Odbor terénní inspekce <.>
Č.j.: UKZUZ 047491/2022
Datum: 18.března 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor
Oddělení terénní inspekce Opava
<br> Odbor terénní inspekce <.>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Jaselská 552/16 <,>
Opava.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je květen 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 dozor nad plněním povinností na úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých
<br> organismů
<br>  odborné šetření při podezření z výskytu regulovaných škodlivých organismů
<br>  příprava podkladů pro řízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních
<br>  místní šetření pro řízení o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů
<br>  monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů
<br>  základní detekce a diagnostika škodlivých organismů,odběr úředních vzorků
<br>  dílčí úkony při provádění kontroly rozmnožovacího materiálu
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zák...

Načteno

edesky.cz/d/5241889


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz