« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení reziduálních analýz Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 251 KB) (PDF, 251 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení reziduálních analýz Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 251 KB) (PDF, 251 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení reziduálních analýz
Národní referenční laboratoř
<br> Č.j.: UKZUZ 025630/2022
Datum: 24.února 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení reziduálních analýz
Národní referenční laboratoř
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Hroznová 63/2 <,>
656 06 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je duben 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br> ➢ Analýza krmiv,půd,kalů,rostlinného materiálu a dalších komplexních matric se
<br> zaměřením na stanovení pesticidů,persistentních a jiných kontaminantů <.>
<br> ➢ Obsluha analytických přístrojů se zaměřením na kapalinovou chromatografii s tandemovou
<br> hmotnostní spektrometrií včetně vyhodnocení dat <.>
<br> ➢ Vývoj a validace nových analytických metod <.>
<br> ➢ Uplatňování akreditačních požadavků dle ISO 17025 <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčen...

Načteno

edesky.cz/d/5196041

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz