« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - OZV č.1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1-2021 o obecním systému hospodaření s odpady.pdf (PDF 260.39 kB)
1
<br>
<br>
<br> Obec Dřínov
Dřínov 155,768 33 Morkovice,okres Kroměříž,IČ: 00287156
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška obce Dřínov č.1/2021 <,>
<br>
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br>
Zastupitelstvo obce Dřínov se na svém zasedání dne 29.prosince 2021 usnesením č <.>
19/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále
jen„zákon o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Dřínov <.>
<br>
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1 <.>
<br>
3) V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad <,>
s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2 <.>
<br>
4) Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br>
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
<br>
a) Biologické odpady <,>
b) Papír <,>
c) Plasty včetně PET lahví <,>
d) Sklo <,>
e) Kovy <,>
f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
h) Jedlé oleje a tuky <,>
i) Směsný komunální odpad
<br>
<br>
1 § 61 zákona o odpadech
2 § 60 zákona o odpadech
<br>
<br> 2
<br>
<br>
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
<br> vytřídění podle odstavce 1 písm....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz