« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - OZV č.2/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 2-2021- o místním poplatku za obecní systém odpad. hospodářství.pdf (PDF 216.51 kB)
1
<br>
<br>
<br> Obec Dřínov
Dřínov 155,768 33 Morkovice,okres Kroměříž,IČ: 00287156
<br>
<br>
<br> OBEC Dřínov
<br> Zastupitelstvo obce Dřínov
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška obce Dřínov č.2/2021 <,>
<br> o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br>
Zastupitelstvo obce Dřínov se na svém zasedání dne 29.12.2021 usnesením č.19/2021
<br> usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
<br> předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Dřínov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
<br> hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Dřínov1
<br>
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci <,>
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
<br> rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
<br>
1 § 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
2 § 10e zákona o místních poplatcích
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
<br> a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
1.kterému byl povolen trvalý pobyt <,>
2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o a...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz