« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení reziduálních analýz Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 899 KB) (PDF, 899 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení reziduálních analýz Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 899 KB) (PDF, 899 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení reziduálních analýz
Národní referenční laboratoř
<br> Č.j.: UKZUZ 003438/2022
Datum: 7.ledna 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení reziduálních analýz
Národní referenční laboratoř
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Hroznová 2,656
06 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je únor 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Analýza krmiv,půd,kalů,rostlinného materiálu a dalších komplexních matric se
<br> zaměřením na stanovení pesticidů a persistentních kontaminantů <.>
<br>  Plná obsluha analytických přístrojů se zaměřením na iontovou a kapalinovou chromatografii
<br> s tandemovou hmotnostní spektrometrií <.>
<br>  Vývoj a validace nových analytických metod <.>
<br>  Uplatňování akreditačních požadavků dle ISO 17025 <.>
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním o...

Načteno

edesky.cz/d/5088146

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz