« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhláška_pozemní_komunikace_mapa.pdf (PDF 1.08 MB)
0.1
<br> Š1
<br> Š2
<br> UV1
<br> UV3
<br> 2
<.>
5
9
<br> 3
<.>
5
0
<br> 2
<.>
0
0
<br> 3
<.>
7
<br> 5
<br> 3
<.>
7
<br> 5
<br> 6.75
<br> UV4
<br> 2.80 3.05
<br> R
<br> 4
<br> <.>
<br> 5
<br> 3
<.>
5
<br> 0
1
<br> <.>
5
<br> 0
<br> UV2
<br> 1.50 3.05
2.80 2.80
<br> 2.80 2.80
<br> 1
<.>
5
<br> 0
<br> R
<br> 1
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> R
<br> 1
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 1.50
<br> 0
<.>
5
<br> 0
<br> P
<br> 3
<br> <,>
5
<br>
t
<br> 4
<.>
5
<br> 0
<br> 3.50
<br> 5.00
<br> 4.00
<br> 1
<br> <.>
5
<br> 0
<br> 1.50
<br> 1
<br> <.>
5
<br> 0
<br> 6.75
<br> 7.00
<br> 2.00
<br> 1.50
<br> 0.0
<br> 11.0
<br> R
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> R
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> 3
<.>
5
0
<br> R
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> 6.75
<br> 1.30
<br> R
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> R
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> 2
<.>
5
0
%
<br> 2
<.>
5
0
%
<br> 2
<.>
5
0
%
<br> 2
<.>
5
0
%
<br> 3
<.>
0
0
<br> 3
<.>
0
0
<br> 3
<.>
2
<br> 5
<br> 3
<.>
2
<br> 5
<br> 3
<.>
0
<br> 0
<br> 1
<.>
5
0
<br> 6
<br> 9
<br> °
<br> 6
<br> 8
<br> °
<br> Š3
<br> O
Ž
<br> 5
<br> OŽ4
<br> OŽ3
<br> OŽ2
<br> O
<br> Ž
<br> 1
<br> O
Ž7
<br> O
Ž6
<br> O
Ž
<br> 8
<br> Š4
<br> Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK
<br> 1:250
<br> DATUM:
<br> PROJEKTANT:
<br> PŘÍLOHA; PARÉ:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> Č.ZAKÁZKY:
<br> PROJEKTANT:
<br> AUTOR.INŽENÝR ING.I.KULÍSEK
<br> VED.PROJEKTANT:
<br> KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES C.3
<br> ING.M.JIROUT,DiS <.>
<br> XI/2019
<br> STUPEŇ PD:
<br> OBSAH:
<br> OBEC:
<br> KRAJ:
<br> KAT.ÚZEMÍ:
<br> AKCE:
<br> INVESTOR:
<br> R.BENEŠ
<br> 101-2726-15DÚR + DSP
<br> ZLÍNSKÝ
<br> DŘÍNOV U KROMĚŘÍŽE
<br> DŘÍNOV
<br> OBEC DŘÍNOV
<br> MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY
V OBCI DŘÍNOV
<br> SO 105 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE 5
<br> KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:250
<br> ZÁKRES PRŮBĚHU SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ NA ZÁKLADĚ DAT POSKYTNUTÝCH SPRÁVCI SÍTÍ <.>
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VŠECHNA PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ!
PO JEJICH OBNAŽENÍ JE TŘEBA NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ OVĚŘIT A EVENT.OPRAVIT!
<br> KLAD SI...
vyhláška_pozemní_komunikace.pdf (PDF 802.25 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Městský úřad Kroměříž,odbor občansko správních agend,odd.dopravy a silničního hospodářství,jako
<br> příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH KM“),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
<br> provozu dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),na návrh,který podala společnost PORR
<br> a.s <.>,Dubečská 3832/36,100 00 Praha 10,IČ: 430 05 560 zastoupena na základě plné moci společností
<br> NVB LINE s.r.o <.>,Cukrovar 716,768 21 Kvasice,IČ: 269 79 675 zastoupena na základě plné moci
<br> zaměstnankyní Barborou Orlovou,DiS <.>,Hálkova 196,765 02 Otrokovice /dále jen „navrhovatel“/ a po
<br> projednání s příslušným orgánem Policie ČR,dopravním inspektorátem Kroměříž (dále jen „DI KM“) <,>
<br> pod č.j.KRPZ-67595-1/ČJ-2019-150806
<br>
<br> stanoví místní úpravu provozu na pozemní komunikaci
podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“) <,>
<br> podle ustanovení § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> Místo: místní komunikace v obci Dřínov (akce „Místní komunikace a chodníky v obci Dřínov“)
<br>
<br> Podmínky pro realizaci:
<br> 1.Na místní komunikaci osadit dopravní značky IP 12 - Vyhrazené parkoviště + symbol č.225 osoba na
<br> invalidním vozíku (dle vyhl.č.294/2015 Sb.),V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující
<br> osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou,V 10 a,b - Stání podélné,kolmé <,>
<br> podle grafické přílohy návrhu dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> 2.Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu <,>
<br> vyhl.Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o silničním provozu a bude
<br> splňovat požadavky ČSN EN 12899-...

Načteno

edesky.cz/d/4978698

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz