« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí Oddělení personálního a mzdového 1, Kancelář ústavu Brno (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí Oddělení personálního a mzdového 1, Kancelář ústavu Brno (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Oddělení personálního a mzdového X <,>
Kancelář ústavu
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 114089/2021
Datum: 29.června 2021
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Oddělení personálního a mzdového <,>
Kancelář ústavu
<br> v oboru služby 25.Pracovněprávní vztahy,26.Platy,mzdy a jiné odměny za práci,78.Organizační věci
státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců,příslušníků bezpečnostních sborů a
vojáků z povolání.Místo výkonu služby: Hroznová 63/2,Brno <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou2 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Náplň činnosti na služebním místě spočívá v řízení personálního a mzdového oddělení,podílí se na
<br> stanovení systemizace ústavu,koordinaci personalistiky,odměňování,přípravy a vzdělávání státních
<br> zaměstnanců,organizaci výběrových řízení,tvorbě interních předpisů,spolupracuje s ostatními útvary
<br> ústavu <.>
<br>
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br> 1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.3:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanst...

Načteno

edesky.cz/d/4737155

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz