« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy - hody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Městský úřad Vyškov “*““Wššýgí'áažíii
<br> Odbor dopravy www.vyskov-meslocz
<br> Sp.zn.: MV 521532021 OD Ve Vyškově dne 10.6.202I Č.j.: MV 52|52f202| ODM Šl
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Vyškov,odbor dopravy.podle 5 124 odst.6 zákona č.3613000 Sb.<.> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní & přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací.postupem v souladu s ustanovením & 171 a násl.částí šesté zákona č.5000004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu,právnické osoby — Obec Studnice,Studnice 66,683 08 Studnice u Vyškova IČ: 00292338,ze dne ?.6.202I,po projednání sdotčeným orgánem dle 5 77 odst.2 písm.b) a odst: 3 zákona osilničním provozu,kterým je Policie ČR,Kra'ské ředitelství policie JmK,Uzemni odbor Vyškov,Dopravní inspektorát,KRPB-l02195fÉJ-202I-06I206—MS.ze dne ?.6.202I.(doba platnosti vyjádření kančí 30.8.2021),z moci úřední,podle 5 77 odst.l písm.c) zákona osilničnlm
<br> provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici: |IU37740,I|Il37728.na místní komunikaci (náves - autobusové nádraží ),v k.ú.: Studnice důvod: pořádání kulturní akce — „Hody“,podle potvrzeného & schváleného návrhu přechodné úpravy provozu zpracovaného: TRASIG
<br> s.r.o <.>,sídlem Vyškov,Jizdárenská 590f'23,IČ: 269 22 151,květen 2021,který je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br> lei.: 5 |? 30| | l ] c—mail: poslaneuvvskovcz bankovní spojení: 12073lf0100 fax: 517 30: 404 IČ: 00292427
<br> Čj.: MV 521522021 ODM ŠI
<br> Podmínky prg provedení přechodné úpravy provozu:
<br> Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č.2943015 ...

Načteno

edesky.cz/d/4707298

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz