« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Návrh závěrečného účtu obce Dřínov za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha MŠ Dřínov 2020.pdf (PDF 4.03 MB)
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola Dřínov,okres Kroměříž příspěvková organizace; IČO 70989877; Dřínov 71,768 33 Dřínov
<br> Předškolní zařízení
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2021 v 14:23
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648) <.>
Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí,částka jednotlivých účetních případů
k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis.Kč s výjimkami,které se rozlišují vždy (energie) a to ve
výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly <.>
Účetní jednotka (příspěvková organizace) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užíván...
Rozvaha MŠ Dřínov 2020.pdf (PDF 625.18 kB)
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> Mateřská škola Dřínov,okres Kroměříž příspěvková organizace; IČO 70989877; Dřínov 71,768 33 Dřínov
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Předškolní zařízení
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2021 v 14:22
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 744 574,85 437 806,161 182 381,01 672 886,91
<br> A.Stálá aktiva 744 574,85 0,00744 574,85 0,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 39 501,70 0,0039 501,70 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 39 501,7039 501,70018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 705 073,15 0,00705 073,15 0,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 705 073,15705 073,15028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohled...
Výkaz zisku a ztráty MŠ Dřínov 2020.pdf (PDF 761.45 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola Dřínov,okres Kroměříž příspěvková organizace; IČO 70989877; Dřínov 71,768 33 Dřínov
<br> Právní forma: Předškolní zařízení
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2021 v 14:21
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 2 618 191,02 2 333 689,26
<br> I.Náklady z činnosti 2 618 191,02 2 333 689,26
<br> 1.Spotřeba materiálu 58 723,00501 65 898,99
<br> 2.Spotřeba energie 122 012,00502 117 656,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 223,00512 3 196,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 1 110,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 121 752,52518 161 755,27
<br> 13.Mzdové náklady 1 665 252,00521 1 451 960,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 535 772,00524 467 088,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 41 866,50527 34 355,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 28 594,00528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 588,00543 1 431,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého ...
Příloha Obec Dřínov 2020.pdf (PDF 2.36 MB)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Dřínov; IČO 00287156; 155,768 33 Dřínov
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2021 v 11:19
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2019 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;
Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota,účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle §27 <,>
odst.7 zákona o účetnictví <.>
Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2017 v cenách dle evidence převodce v souladu se zákonem o účetnictví <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem <.>
Významné vedlejší náklady k pořízení dlouhodobého majetku jsou popsány v bodě E1 <.>
2.Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami
konkrétních majetkových položek.Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708 Odpisování jsou
popsány v příloze v bodě E2,k účtu 551 (k položce A.I.28.)
4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,...
Rozvaha Obec Dřínov 2020.pdf (PDF 294.39 kB)
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> Obec Dřínov; IČO 00287156; 155,768 33 Dřínov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2021 v 10:19
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 26 806 651,06 89 747 292,81116 553 943,87 87 858 008,38
<br> A.Stálá aktiva 26 806 651,06 85 556 714,28112 363 365,34 83 679 837,49
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 484 033,00 82 500,00566 533,00 96 612,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 176 457,00176 457,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 307 576,00 82 500,00390 076,00 96 612,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 26 322 618,06 56 702 794,2883 025 412,34 54 811 805,49
<br> 1.Pozemky 5 504 425,005 504 425,00 5 537 666,09031
<br> 2.Kulturní předměty 637 648,00637 648,00 637 648,00032
<br> 3.Stavby 24 000 229,77 47 900 134,1871 900 363,95 45 921 263,30021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 632 342,00 1 718 027,102 350 369,10 1 861 816,10022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 690 046,291 690 046,29028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 942 560,00942 560,00 853 412,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 28 768 420,0028 768 420,00 28 768 420,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> ...
Výkaz zisku a ztráty Obec Dřínov 2020.pdf (PDF 370.38 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Dřínov; IČO 00287156; 155,768 33 Dřínov
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2021 v 10:19
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 7 778 455,93 1 501 962,94 7 074 658,37 1 882 544,49
<br> I.Náklady z činnosti 6 928 586,66 1 501 962,94 6 231 002,78 1 882 544,49
<br> 1.Spotřeba materiálu 189 721,96 13 366,51501 212 377,33 20 235,69
<br> 2.Spotřeba energie 111 337,70 80 268,33502 142 308,67 63 203,98
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 803 275,90504 1 181 939,39
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 289 084,09 177 365,55511 689 648,12 1 370,00
<br> 9.Cestovné 21 239,00512 20 365,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 4 304,00513 22 322,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 1 341 853,34 22 573,65518 896 184,38 47 242,86
<br> 13.Mzdové náklady 2 261 446,80 327 746,00521 1 905 267,00 453 185,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 660 932,00 77 367,00524 567 191,00 102 897,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 6 357,00525 5 738,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 10 863,97527 13 109,00 1 962,57
<br> 17.Jiné sociální náklady 20 256,00528 38 290,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 1 316,00532 6 597,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 5 030,00538 1 414,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 10 508,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 25 443,00543 22 157,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého maje...
Plnění rozpočtu Obce Dřínov za rok 2020.pdf (PDF 2.38 MB)
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2020 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Dřínov 155,768 33 Dřínov
<br> 002871562020 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 487 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 387 000,00 1 377 944,9592,67 99,35
<br> 0000 31 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 33 000,00 32 571,01105,07 98,70
<br> 0000 135 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 135 000,00 126 976,6094,06 94,06
<br> 0000 1 236 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 067 000,00 1 025 872,4083,00 96,15
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 238 070,00 238 070,000,00 100,00
<br> 0000 2 965 000,001211 Daň z přidané hodnoty 2 828 000,00 2 814 462,6394,92 99,52
<br> 0000 20 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 32 900,00 32 199,66161,00 97,87
<br> 0000 158 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 158 000,00 155 207,0098,23 98,23
<br> 0000 12 000,001341 Poplatek ze psů 12 000,00 10 200,0085,00 85,00
<br> 0000 800,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 550,00 980,00122,50 63,23
<br> 0000 5 000,001361 Správní poplatky 5 000,00 3 730,0074,60 74,60
<br> 0000 35 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 39 000,00 38 775,90110,79 99,43
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 100,00 10,540,00 10,54
<br> 0000 520 000,001511 Daň z nemovitých věcí 615 000,00 614 949,54118,26 99,99
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 567 000,00 567 250,000,00 100,04
<br> 0000 98 400,004112 Neinv.přij.transfery ze...
Zpráva o výsledku hospodaření Obce Dřínov za rok 2020.pdf (PDF 361.42 kB)
Klasifikace: chráněný dokument
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 210
761 90 Zlín e-mail: marie.hermanova@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor ekonomický
Oddělení kontrolní
<br> Obec Dřínov
Dřínov 155
768 33 Morkovice- Slížany
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
<br> 28.května 2021 Ing.XXXXX XXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX EKO KUSP XXXXX/XXXX EKO
<br>
<br>
<br> Zpráva č.102/2020/EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dřínov,IČ: 00287156
<br> za rok 2020
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 05.10.2020 - 06.10.2020 (dílčí přezkoumání)
<br> 27.05.2021 - 28.05.2021 (konečné přezkoumání)
<br>
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí <.>
<br>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 30.09.2020 <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 28.5.2021 <.>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Dřínov,Dřínov 155
<br> 768 33 Morkovice- Slížany
<br>
<br>
Přezkoumání vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
Obec Dřínov zastupovali:
<br> starosta: XXXXXXXX XXXXXXXX
účetní: XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2020 byl sestaven dle jednotlivých paragrafů rozpočtové
<br> skladby s celkovými příjmy 9 551 600 Kč,výdaji 11 016 600 Kč a s financováním
1 465 000 Kč (schodek rozpočtu byl krytý zůstatkem finančních prostředků
minulých let ve výši 2 402 562,93 Kč) <.>
Návrh rozpočtu byl vyvěšen ve dnech 6.12.2019 až 23.12.2019.V elektronické
podobě byl vyvěšen od 6.12.2019 až 23.12.2019.V archivu úřední desky byl
návrh dostupný ještě v době kontroly <.>
Kontrola doporučuje,aby byl návrh rozpočtu zveřejněn až do doby
schválení rozpo...
Návrh závěrečného účtu obce Dřínov za rok 2020.pdf (PDF 236.42 kB)
1
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu Obce Dřínov za rok 2020
<br>
Návrh závěrečného účtu obce Dřínov,IČO 00287156,DIČ CZ00287156,je
<br> zpracován na základě ustanovení §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,v platném znění a je v souladu s § 43 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,předložen zastupitelstvu obce k projednání <.>
<br>
<br> Obec Dřínov je dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů územně
<br> samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem.Tento subjekt je zároveň
<br> samostatnou účetní jednotkou,která účtuje v podvojném účetnictví,v rozsahu stanoveném
<br> zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví v platném znění a v rozsahu uvedeném v Českých
<br> standardech pro ÚSC,PO SH a OSS v platném znění,v povinném členění podle platné
<br> rozpočtové skladby,za použití prostředků výpočetní techniky – program firmy KEO Česká
<br> Lípa <.>
<br> Obec Dřínov je zřizovatelem příspěvkové organizace – Mateřská škola Dřínov,okres
<br> Kroměříž <.>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu obce má následující členění :
<br>
<br> 1/ údaje o plnění rozpočtu
<br> 2/ údaje o hospodaření s majetkem
<br> 3/ údaje o tvorbě a použití fondů
<br> 4/ hospodaření příspěvkové organizace
<br> 5/ vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> 6/ vyúčtování úvěrů
<br> 7/ stavy na bankovních účtech a pokladnách
<br> 8/ poskytnuté příspěvky
<br> 9/ přezkoumání hospodaření obce
<br>
<br>
<br> 1/ Plnění rozpočtu /rozpočet schválen ZO 30.12.2019/
<br>
<br> Příjmy :
<br> Schválený rozpočet 9,551.600,00 Kč
<br> Upravený rozpočet 11,906.450,00 Kč
<br> Skutečnost 14,241.345,50 Kč
<br>
<br>
<br> Výdaje :
<br> Schválený rozpočet 11,016.600,00 Kč
<br> Upravený rozpočet 13,371.450,00 Kč
<br> Skutečnost 12,601.656,44 Kč
<br>
<br>
<br> Financování :
<br> Schválený rozpočet 1,465.000,00 Kč
<br> Upravený rozpočet 1,465.000,00 Kč
<br> Skutečnost - 1,639.689...

Načteno

edesky.cz/d/4684454

Meta

Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz