« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Morkovsko_závěr_2020.pdf (PDF 452.96 kB)
Klasifikace: chráněný dokument
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 210
761 90 Zlín e-mail: marie.hermanova@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor ekonomický
Oddělení kontrolní
<br> DSO Morkovský region
Město Morkovice-Slížany 900
768 33 Kroměříž
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
<br> 21.května 2021 Ing.XXXX XXXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX EKO
<br>
<br>
<br> Zpráva č.378/2020/EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Morkovský region,IČ: 70901155
<br> za rok 2020
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.09.2020 (dílčí přezkoumání)
<br> 21.05.2021 (konečné přezkoumání)
<br>
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí <.>
<br>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 29.07.2020 <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 21.05.2021
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Městský úřad,Město Morkovice-Slížany 900
<br> 768 33 Kroměříž
<br>
<br>
Přezkoumání vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br>
DSO Morkovský region zastupovali:
<br> předseda: Mgr.XXXXX XXXXX
účetní: XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Mikroregionu Morkovsko na rok 2020 byl zveřejněn na úředních
<br> deskách obcí v období od 29.11.2019 do 18.12.2019.Kontrola provedla
namátkovou kontrolu na webu členských obcí:
Pačlavice – návrh rozpočtu zveřejněn v období od 29.11.2019 do 15.12.2019
Lutopecny – návrh rozpočtu zveřejněn v období od 2.12.2019 doposud
Litenčice – návrh rozpočtu zveřejněn v období od 2.12.2019 do 18.12.2019
Počenice-Tetětice – návrh rozpočtu zveřejněn v období od 29.11.2019 do 15 <.>
12.2019
Dřínov – návrh rozpočtu zveřejněn v období od 2.12...
Priloha 2020.pdf (PDF 2.39 MB)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion MORKOVSKO; IČO 70901155; Náměstí 900,768 33 Morkovice-Slížany
<br> Dobrovolný svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2021 v 16:48
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 tis.do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 tis.do 60 tis.Kč
Změny způsobů oceňování nenastaly
Majetek se odepisuje rovnoměrným způsobem a o odpisech je účtováno čtvrtletně
Změny způsobů oceňování nenastaly
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou ...
Vykaz zisku a ztraty 2020.pdf (PDF 367.05 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion MORKOVSKO; IČO 70901155; Náměstí 900,768 33 Morkovice-Slížany
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2021 v 16:47
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 727 612,62 1 305 465,36 2 303 181,60
<br> I.Náklady z činnosti 712 612,62 1 305 465,36 2 294 821,60
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 9 815,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 5 143,00511 10 440,00
<br> 9.Cestovné 512 3 974,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 8 811,13
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 143 185,62 1 305 465,36518 1 353 600,87
<br> 13.Mzdové náklady 361 686,00521 634 962,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 163 982,00524 201 709,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 1 771,00527 2 338,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 30 991,60
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 18 696,00551 22 104,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek...
Rozvaha 2020.pdf (PDF 289.26 kB)
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> Mikroregion MORKOVSKO; IČO 70901155; Náměstí 900,768 33 Morkovice-Slížany
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2021 v 16:47
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 334 614,80 1 964 799,232 299 414,03 1 789 499,82
<br> A.Stálá aktiva 334 614,80 1 060 418,001 395 032,80 1 079 114,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 42 228,00 0,0042 228,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42 228,0042 228,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 292 386,80 1 060 418,001 352 804,80 1 079 114,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 40 800,00 897 068,00937 868,00 915 764,00021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 147 341,00147 341,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 104 245,80104 245,80028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 163 350,00163 350,00 163 350,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouho...
FIN 2-12 2020.pdf (PDF 2.3 MB)
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2020 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Mikroregion MORKOVSKO Náměstí 900,768 33 Morkovice-Slížany
<br> 709011552020 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 509 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 509 000,00 509 000,00100,00 100,00
<br> 509 000,00 509 000,00 509 000,000000 * 100,00 100,00
<br> 509 000,00 509 000,00 509 000,00000 ** 100,00 100,00
<br> 3722 1 500 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 000,00 461 856,9530,79 30,79
<br> 1 500 000,00 1 500 000,00 461 856,95Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 30,79 30,79
<br> 1 500 000,00 1 500 000,00 461 856,95Nakládání s odpady372 ** 30,79 30,79
<br> 3900 209 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 268 632,00 268 632,00128,53 100,00
<br> 209 000,00 268 632,00 268 632,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo3900 * 128,53 100,00
<br> 209 000,00 268 632,00 268 632,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo390 ** 128,53 100,00
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 1 000,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 1 000,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 1 000,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
<br> 6409 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 580,9258,09 58,09
<br> 1 000,00 1 000,00 580,92Ostatní činnosti jinde nezařazené6409 * 58,09 58,09
<br> 1 000,00 1 000,00 580,92Ostatní činnosti640 ** 58,09 58,09
<br> 2 219 000,00 2 278 632,00 1 241 069,87PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 54,4755,93
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf ...
Navrh zaverecneho uctu r.2020.pdf (PDF 64.66 kB)
Návrh závěrečného účtu "Mikroregionu Morkovsko" za rok 2020
<br> Závěrečný účet "Mikroregionu Morkovsko" je zpracován na základě ustanovení § 17 zákona č <.>
250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a
doplňků a je v souladu s § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších změn a doplňků předložen valné hromadě "Mikroregionu Morkovsko" k projednání <.>
<br> Závěrečný účet "Mikroregionu Morkovsko" má následující členění:
1) údaje o plnění rozpočtu
2) údaje o tvorbě a použití fondů
3) hospodaření zřízených nebo založených právnických osob
4) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu státních fondů,rozpočtu
<br> kraje a rozpočtům obcí
<br> 1.Plnění rozpočtu
<br> Příjmy:
rozpočet schválený 2 219 000,00 Kč
rozpočet po změnách 2 278 632,00 Kč
skutečnost 1 240 069,87 Kč
plnění
<br> Výdaje:
<br> 54,42 %
<br> rozpočet 2 219 000,00 Kč
rozpočet po změnách 2 278 632,00 Kč
skutečnost 1 035 949,96 Kč
plnění
<br> Financování:
<br> 45,46 %
<br> rozpočet 0,00 Kč
rozpočet po změnách 0,00 Kč
skutečnost -204 119,91 Kč
plnění 00,00 %
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby tvoří
přílohu č.2 <.>
<br> 2.Údaje o tvorbě a použití fondů
Mikroregion Morkovsko nevytváří účelové fondy
<br> 3.Hospodaření zřízených nebo založených právnických osob
Mikroregion Morkovsko nezřídil,ani nezaložil žádnou právnickou osobu
<br> 4.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu státních fondů,rozpočtu
kraje,rozpočtům obcí a k hospodaření dalších osob
Finanční vztahy k rozpočtům obcí
<br>
<br> rozpočet rozpočet po
změnách
<br> skutečnost
<br> členské příspěvky 509 000,00 Kč 509 000,00 Kč 509 000,00 Kč
<br>
<br>
5.Hospodaření mikroregionu Morkovsko
Hospodaření mikroregionu skončilo ziskem 234 011,30 Kč <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty tvoří přílohu č.3 <.>
<br>
6.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu Morkovsko
Při přezkoumání hospodaření dobrovoln...

Načteno

edesky.cz/d/4670021

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz