« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada – Odborný referent, Oddělení zkoušek užitné hodnoty Národní odrůdový úřad Brno (PDF, 869 KB) (PDF, 869 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada – Odborný referent, Oddělení zkoušek užitné hodnoty Národní odrůdový úřad Brno (PDF, 869 KB) (PDF, 869 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent <,>
Oddělení zkoušek užitné hodnoty
<br> Národní odrůdový úřad <.>
<br>
Č.j.: UKZUZ 023597/2021
Datum: 9.února 2021
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent <,>
Oddělení zkoušek užitné hodnoty
<br> Národní odrůdový úřad <.>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“.Místem výkonu práce je Hroznová 63/2 <,>
656 06 Brno <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je duben 2021 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br>
Popis základních činností:
<br>  zakládání,vedení a hodnocení odrůdových pokusů s kukuřicí,slunečnicí a čirokem <,>
<br>  příprava podkladů pro založení a vedení pokusů <,>
<br>  odebírání vzorků pro morfologické,chemické a fyzikální rozbory <,>
<br>  hodnocení a zpracování výsledků odrůdových zkoušek
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním
občanství; uvedenou listinu je nutné v takovém případě dol...

Načteno

edesky.cz/d/4451121

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz