« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení mikrobiologie a biochemie, Národní referenční laboratoř (PDF, 815 KB) (PDF, 815 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení mikrobiologie a biochemie, Národní referenční laboratoř (PDF, 815 KB) (PDF, 815 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik – diagnostik <,>
<br> Oddělení mikrobiologie a biochemie <,>
Národní referenční laboratoř
<br> Č.j.: UKZUZ 224188/2020
Datum: 7.prosince 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik – diagnostik <,>
Oddělení mikrobiologie a biochemie <,>
<br> Národní referenční laboratoř
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,místo výkonu služby: Brno,Hroznová 63/2 <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je únor 2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  provádění analýz DNA rostlinných vzorků metodou SSR za účelem klasifikace odrůd
 statistické hodnocení dat získaných analýzami SSR
 navrhování nových postupů v oblasti diagnostiky odrůd metodami molekulární biologie <,>
 odpovídá za používané přístrojové vybavení,navrhuje koncepci instrumentálního rozvoje
<br> pracoviště
 aktivní účast na pracovních jednáních BMT UPOV
 komunikace s partnery v anglickém jazyce
 statistické zpracování dat
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br> a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem...

Načteno

edesky.cz/d/4328093

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz