« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní rada – ředitel Oboru provozního a zkušebního, Sekce rostlinné výroby (PDF, 301 KB) (PDF, 301 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní rada – ředitel Oboru provozního a zkušebního, Sekce rostlinné výroby (PDF, 301 KB) (PDF, 301 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Vrchní rada – ředitel Oboru provozního a zkušebního1 <,>
Sekce rostlinné výroby
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 156180/2020
Datum: 1.září 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Vrchní rada – ředitel Oboru provozního a zkušebního2 <,>
Sekce rostlinné výroby
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Brno.Služba na
tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou3.Předpokládaným
dnem nástupu na služební místo je únor 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
Náplň činnosti na služebním místě spočívá v řízení odboru provádějícího na zkušebních lokalitách
odborné a zkušební úkony na úseku odrůdového zkušebnictví,výživy rostlin,ekologického zemědělství <,>
v oblastech trvalých kultur a osiv a sadby pěstovaných rostlin.Ředitel odboru řídí vedoucí zkušebních
stanic rozmístěných po celé ČR <.>
<br>
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br> 1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.4:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním
občanství; uvedenou listinu je nutné v takovém přípa...

Načteno

edesky.cz/d/4107769

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz