« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Zápis, výsledky zasedání a rozpočtové opatření 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 2_2020.pdf
Rozpočtové opatření č.2
<br> Žádám tímto zastupitelstvo Obce Smilkov o projednání a schválení tohoto rozpočtového opatření
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka UZ 3421 2321 Přijaté investiční dary 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6171 2324 Příj.Nekapit.Příspěvky,náhrady Rozpočtové výdaje Paragraf Položka 3639 5329 Ost.neínv.tranfery VR územ.Ú <.>
<br>.v '- /' / ' Ve Smllkove dne: 47- 5“ M WO XXXXXXXXX XXXXX ŘJ,/„vaj účetní obce
<br> X XXX,00 KČ 1 000,00 Kč 1 100,00 Kč
<br> 340,00 KČ
Výsledky projednání 2_2020.pdf
Výsledky projednání 2/2020
<br> z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne:
<br> 11.5.2020 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> >
<br> VV
<br> Y/
<br> Program zasedání č.2/2020; Ověřovatelé zápisu Hanu Dohnalovou a Ing.Pavla Fulína; Rozpočtové opatření č.2/2020.Rozpočtové opatřeníje přílohou zápisu zasedání;
<br> Smlouvu pronájem části pozemku za 10 Kč/m2/rok,od 1.6.2020 na dobu neurčitou,u pozemku par.č.74/1 v k.ú.Smilkov 16m2 za účelem umístění herního prvku- trampolíny a pověřuje starostku uzavřením smlouvy;
<br> Smlouvu na pronájem části pozemku za 10 Kč/mZ/rok,na dobu určitou od 1.6.2020 do 31.7.2020,u pozemku par.č.62/23 v k.ú.Smilkov 25m2 za účelem uskladnění dřeva a jeho zpracování a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.;
<br> Smlouvu na pronájem části pozemku za 10 Kč/m2/rok,na dobu neurčitou od 1.1.2020,u pozemku par.č.62/16 v k.ú.Smilkov 20m2 na uskladnění dřeva a pověřuje starostku uzavřením smlouvy;
<br> Uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku par.č.60/8 v k.ú.Smilkov (předzahrádka),na který byl vyhlášen záměr dne 28.2.2020 s navrženou prodejní cenou 100 Kč/m2 3 pověřuje starostku uzavřením smlouvy s tím,že kupující uhradí veškeré vzniklé náklady a před uzavřením kupní smlouvy předloží geometrický plán pozemku;
<br> Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku (cca 68 m2) par.č.62/6 v k.ú.Smilkov za 10 Kč/m2/rok;
<br> Vyhlášení záměru prodeje části pozemku par.č.778/1 v k.ú.Kouty za 250 Kč/m2,s tím,že kupující uhradí veškeré vzniklé náklady (7,81 m2);
<br> Smlouvu o zřízení věcného břemene — služebnosti č.|E-126008551/2 s firmou ČEZ distribuce.Věcné břemeno se týká pozemku par.č.1100 v k.ú.Kouty.Poplatekje stanoven jednorázově ve výši 10.000Kč.;
<br> Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.iP-12-6017391/VB/2 s firmou ČEZ distribuce.Věcné břemeno se týká pozemku par.č.1140,1139/1 v k.ú.Kouty;
<br> Navýšení odvodu příjmu za odběr vody na fo...
Zápis 2_2020 platí - anonymizováno.pdf
Anonymizováno
<br> Zápis číslo: 2/2020 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 11.5.2020 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX lng.XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX lng.Bukovská Zuzana Ing.XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX
<br> Nepřítomní zastupitelé:
<br> Účast občanů: X
<br> Ověřovatelé zápisu: lng.XXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXX
<br> Zapsala: XXX XXXXXXXX
<br> Program: X.Zahájení X.Schválení programu zasedání 3.Schválení ověřovatelů zápisu 4.Určení zapisovatele 5.Schválení rozpočtového opatření č.2/2020 6.Schválení nájemních smluv na pronájem a prodej obecních pozemků 7.Žádosti o prodej a pronájem obecních pozemků 8.Věcné břemeno
<br> 9.Schválení navýšení odvodu příjmu za odběr vody na fond oprav vodovodu z 16.800,- Kč na 30.000,-Kč
<br> 10.Zadávací podmínky nadlimitní zakázky na odpady 11.Obecné informace 12.Diskuze
<br> 13.Ukončení programu
<br> Zápis jednání:
<br> 1.Zasedání zahájila v 18.00 hodin starostka paní XXXXXX XXXXXXXXXX a přivítala přítomné.Starostka obce konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno,informace podle 9 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Smilkov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 4.5.2020 do 11.5.2020,současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> 2.Starostka obce navrhla program zasedání a poté vyzvala přítomné zastupitele,aby se vyjádřili k navrženému programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č.2/2020 <.>
<br> Pro: 7 Proti: O Zdržel se: 0
<br> Byl přijat <.>
<br> 3.Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Hanu Dohnalovou a Ing.Pavla Fulína <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo ...

Načteno

edesky.cz/d/3879394

Meta

Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz