« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Závěrečný účet Mikroregion Voticko za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný-účet-2019.doc
M ikroregion VOfiCkO,dobrovolny svazek obcl'
<br>
<br> Komenského nám.700,259 01 Votice; č.ú.324986339/0800,Česká spořitelna a.s.;
IČ:705 67 646; datová schránka: qi8s6x6
<br> Předseda mikroregionu Mgr.XXXXXX XXXXX,starosta@ratmerice.cz,XXX XXX XXX
Manažerka mikroregionu Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,krubnerova@mikroregionvoticko.cz,XXX XXX XXX
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č.250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů byl sestaven návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko (dále i Mikroregion,DSO) za rok 2019 <.>
I.Finanční hospodaření DSO Mikroregion Voticko v roce 2019
1.Plnění rozpočtu za období 2017-2019 (před konsolidací v Kč)
Text
2017
2018
2019
<br> Příjmy
4 052 891,84
5 527 432,39
5 600 311,42
<br> Výdaje
4 108 300,23
3 801 189,05
5 398 189,26
<br> Saldo
-55 408,39
1 726 243,34
202 122,16
<br>
2.Běžný rozpočet roku 2019 (po konsolidaci v Kč)
Text
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
% schválený rozpočet
% upravený rozpočet
<br> Příjmy
5 600 311,42
4 836 650
5 603 880
115,79
99,94
<br> Výdaje
5 398 189,26
5 070 410
5 415 810
106,46
99,67
<br> Saldo
202 122,16
- 233 760
188 070
x
x
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2019 (v Kč)
<br> Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
% schválený rozpočet
% upravený rozpočet
<br> 1-Daňové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 2-Nedaňové příjmy
1 758 657,21
2 123 500
1 762 200
82,82
99,80
<br> 3-Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 4-přijaté dotace
3 841 654,21
2 713 150
3 841 680
141,59
100,00
<br> Celkem příjmy
5 600 311,42
4 836 650
5 603 880
115,79
99,94
<br>
4.Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje 2019 (v Kč)
<br> Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
% schválený rozpočet
% upravený rozpočet
<br> 5-Běžné výdaje
5 398 189,26
5 070 410
5 415 810
106,46
99,67
<br> 6-Kapitálové výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> Celkem výdaje
5 398 189,26
5 070 410
5 415 810
...
Výkazy-k-31.12.2019.pdf
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazke obcí Mikroregion Voticko
Komenského náměstí 700
259 01 Votice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 996 000,00 2 389 530,00 2 389 510,21 119,7 100,0
0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 717 150,00 717 150,00 717 144,00 100,0 100,0
0000 4221 Invest.přijaté transf.od obcí 35 000,00 35 000,00 100,0
0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 700 000,00 700 000,00 100,0
3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 730 000,00 728 386,00 145,7 99,8
3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 632 000,00
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.1 132 000,00 730 000,00 728 386,00 64,3 99,8
3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 991 000,00 1 031 000,00 1 029 259,00 103,9 99,8
3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 991 000,00 1 031 000,00 1 029 259,00 103,9 99,8
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 1 200,00 1 012,21 202,4 84,4
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 500,00 1 200,00 1 012,21 202,4 84,4
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 389 510,21
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.2 389 510,21
<br> P ř í j m y c e l k e m 4 836 650,00 5 603 880,00 7 989 821,63 165,2 142...
Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-za-r.-2019-1.pdf
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spZn: SZ_067244/2019/KUSK Stejnopis č.Cj.: 001546/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION
<br> VOTICKO IČ: 70567646 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.28.8.2019.20.4.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Komenského nám.700 259 01 Votice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX J echová - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci DSO: Mgr.XXXXXX XXXXX - předseda DSO
<br> ! /
<br>.x/
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územn...

Načteno

edesky.cz/d/3926876

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz