« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Vyhláška - systém shromažďování, atd. komunálních odpadů 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška - systém shromažďování, atd. komunálních odpadů 2020
OBEC SMILKOV Zastupitelstvo obce
<br> Obecně závazná vyhláška obce Smilkov č.3/2019 o stanovení systému shromažďování,sběru.přepravy,třídění,využívanl a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilkov
<br> Zastupitelstvo obce Smilkov se na svém zasedání dne 13.12.2019 usnesením č.6 usneslo vydat na základě š 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů.ve znenl pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).a v souladu s 5 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb„ o obclch (obecní zřízenl),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> ČI.1 Úvodníustanovani Tato obecně závazná vyhláška (dále jen,vyhláška“) stanovuje system shromažďování.sběru.přepravy.třídění.využlvání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Smilkov.včetně nakládání se stavebním odpademÍ
<br> Čl.: Třídění komunálního odpadu
<br> 1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> &) Biologické odpady rostlinného původu
<br> b) Papír
<br> c) Plasty včetně PET lahví
<br> d) Sklo
<br> e) Kovy
<br> !) Nebezpečné odpady
<br> g) Objemný odpad
<br> h) Směsný komunální odpad
<br> ' Vyhlatka Míntltontva tivotnlho prostredí :.93/2016 Sb.<.> o Katalogu odpadu ]
<br> 2)
<br> 1)
<br> 2) 3)
<br> 4)
<br> 1)
<br> 2)
<br> 1)
<br> 2)
<br> 3)
<br> IQ
<br> i) Nápojové kartony
<br> ]) Jedlé oleje a tuky9
<br> k) Směsný odpad Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a).b).o),d),e).f).9) i) aj) <.>
<br> Čl.3 Shromažďování tříděného odpadu Tříděný odpad je shromaždován do zvláštních sběrných nádob.kterými jsou sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery.Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č.1.Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy.jak je uvedeno v příloze č.1.Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jine složky komunálních odpadů.než...

Načteno

edesky.cz/d/3505827

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz