« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Vyhláška - poplatek z komunálních odpadů 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška - poplatek z komunálních odpadů 2020
OBEC Smilkov Zastupitelstvo obce Smilkov
<br> Obecně závazná vyhláška obce Smilkov č.1/2019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování.sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využíváni a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Smilkov se na svém zasedání dne 13.12.2019 usnonnim č.6 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“).a v souladu s š 10 písm.d) a s 84 odst.2 písm.h) zákona č 128/2000 Sb <.>,oobcich (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhlaskď) <.>
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> Čl.1 Úvodniustanovení Obec Smilkov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování.sběru.přepravy.třídění.využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen,<.> poplatak').Správcem poplatku je obecní úřad Smilkov"
<br> Čl.2 Poplatník
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru.přepravy.třídění.využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:2
<br> a) fyzická osoba přihlášené v obci <,>
<br> b) fyzická osoba.která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům.ve kterých není přihlášené žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovidajici poplatku za jednu fyzickou osobu: má-Ii ke stavbě určené k individuální rekreacu.bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob.jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> Za fyzické osoby tvol'ící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící vrodinněm nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob.jsou povinny správci poplatku oznágnit jméno.popřípadě jména.příjmení a data narození osob.za které poplatek platí <.>
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit spravci poplatku vznik sve poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento po...

Načteno

edesky.cz/d/3505825

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz