« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Uzavírka a objížďka silnice č. II/121 a č. III/12139 u Heřmaniček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

file.Rozhodnutí - Uzavírka a objížďka silnice II_121 a II_12139 Heřmaničky
Městský úřad Votice
Odbor správních činností a dopravy
Komenského náměstí 700
259 17 Votice
<br> *MVOTX009OH01*
MVOTX009OH01
<br> Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje/linka: Votice
25245/2019/SD-Sk 22644/2019/SD-Sk Štiková/317830129 22.8.2019
<br> Počet stran: 4
Počet příloh: 1/1
<br> Číslo správního rozhodnutí: 35/2019/Sk
<br> R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Votice,Odbor správních činností a dopravy (dále jen správní orgán),jako místně a
věcně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst.4) písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) <,>
na základě žádosti spol.OHL ŽS,a.s <.>,se sídlem Burešova 938/17,602 00 Brno,Veveří,IČ: 463
<br> 42 796,obdržené dne 25.7.2019
povoluje
<br> podle ust.§ 24 odst.2 a 4 zákona o pozemních komunikacích úplnou uzavírku silnice č.II/121 a
silnice č.III/12139 u obce Heřmaničky,k.ú.Heřmaničky,ve staničení km 53,400 – 53,950 a
současně nařizuje objížďku z důvodu přeložky silnice II/121 – Heřmaničky v rámci akce „Modernizace
trati Sudoměřice – Votice“,takto:
<br> Termín uzavírky: 26.8.2019 – 29.9.2019
<br> Objízdné trasy: Obousměrné objízdné trasy jsou vedeny po silnicích: I.třídy č.I/18,II.třídy č.II/105 <,>
II/120,II/121,III.třídy č.III/12137,III/12138,III/12139,III/12140,III/12145 a místní komunikaci -
Zahrádka <.>
Dopravně inženýrské opatření s vyznačením objízdné trasy zpracované spol.HPN projekt s.r.o je
nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí <.>
<br> - Objízdná trasa pro osobní vozidla do 3,5 t:
<br>  Obousměrná objízdná trasa je vedena z Heřmaniček po silnici III/12138,přes obec Velké
Heřmanice a obec Dědkov na křižovatku silnice III/12138 s místní komunikací,odtud dále po
místní komunikaci přes obec Zahrádka až na křižovatku místní komunikace se silnicí III/12145 <,>
(po dobu vedení objízdné trasy bude na místní komunikaci zakázán vjezd pro nákladní
automobily nad 3,5 t mimo dopravní obsluhy),a dále po silnici III/12145 přes obec ...
DIO - silnice II_121 Heřmaničky- přeložka sil. II_121
m1
<br> o|o - SILNICE "1121 HEŘMANIČKY stavba přeložky silnicellH 21 _ ——
<br> Jméno : ] š!
<br> XXX Si ' X
<br> Elektromcky Cemflkm & Vydal : Post
<br> fed C.<.> <.>
<br> 2 82019 Platnost do : 24.1 2222533141721 7000 +01 :OGA
<br> ___.- n"„.<.>.-: ;
<br> Ě /- „ <,>
<br> wm ! „ f'\ ““?"“ * <.>,„ <.>
<br> znela"
<br> ' '!
<br> !.i! „1.-
<br> -.= gar „ !.<.> _.„„ _- _VQ.» __ MĚSTSKÝ m vona:,"w “„.<.>,Š -\ A :! „„ ) __! * m.<.> - ž- FÉ".\\\ ' gi.'.__ Na“ - a “> \- ' €.m._
<br> *- „ „_ „_ m _ _m E:;— : a“ “f**- " Mf ** ' %! Maa á'fa'.153ml: šÁqofq/Cbřféf „d? ]
<br> '_- _' mu! tím „ Š'f A 1 g_— ' —» POZOR POZOR Ě5|“':"“'“'“— \ „i ; E\É ' ' “V SW" “mil 37111- " W333 „„
<br> ! ája-"„- I ": 3.51."') * mmm-7.53.- A; VII ! ' %Ž- 0 |P22' o |P22“ =**"— _ mnummmn 3.<.>.- u.<.> "mmmnmm "_ _-
<br> uu-n- |.:— =—
<br> szazc,__ zam-%“ mnam |._.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ M mm uuvasm ma.-.<.>.a.— :— u

Načteno

edesky.cz/d/3211042

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz