« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Závěrečný účet obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7 Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce za rok 2018
- -.<.>.<.>.— „W _.-; -
<br> r“.<.>.<.>.<.>.ose.<.>.<.> í
<br> J 0,:a.-1a.xnť;_ls_\_r___
<br>.\Š 3 n:,/,f"1 „" citem \ Š' “05.- 233 f\' / gw.<.> „___—414%— _c.;.a.: Í'Í ar'/“45.132
<br> Počet líotůlpříloh A0
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTEHNIHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_075922Í2018IKUSK
<br>.<.> Stejnopis č.lí Cj.: 000728r'2019íKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SMILKOV IČ: 00232688 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření obce Smilkov za rok 2018 bylo zahájeno dne 26.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 4.9.2018
<br> ' 14.5.2019 na základě zákona č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255f2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Smilkov Smilkov 46 257 89 Heřmaničky
<br> Přezkoumání vykonali
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Dagmar Čermoehová - starostka obce XXX XXXXXXXX - místostarostka obce XXXXXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle čj X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,g“ 4 á © 6 zákona č.2552012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450f2018fKUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění“ pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvOřící součást závěrečného účtu podle zákona č.2503000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> - finanční opera...
6 priloha ucetni zaverky k 31_12_2018
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018 (v Kč.s přesností na dvě desetinná mista) okamžik sestavení: 7.2.2019 19:11:14 Název účetní jednotky: Obec Smilkov Sídlo: Smilknv 46 25? 89 Heřmaničky Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00232688
<br> ::.-|.Informace podle 5? adst.3 zakona
<br> Ú tní.jednatka nema.integrace a slzuLečnc-stí,kurie by ;narnenala u_kmnčani jeji činnost; <.>
<br> A.2.Informace podle 57 odst.4 zákona
<br> EB účLnncst; od 1.1.2010 dom-_- u.'.ROC-9 St.<.>,“ r'L'WE - :'10
<br> „žádní určen?) L': f_m—.".tvl - js— dvg'línůvaru- :;-"a|-;.|T'.563/1933 Sb <.>,vyhl.am:
<br> na.Informace podle 97 udsLS zákona
<br> FENIX.Výkaznictví 8511302 Sirana “E Tisk: 11.2.2819 17:45:59
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2918 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2019 19:11:14 Názov účetní jednotky: Obec; Smilkov Sídlo: Smílkov 46 25? 89 Heřmaničky Právní forma: územní samosprávný celek tČO : 99232688
<br> AA.Informace podle 57 odst.5 zákona o stavu účtů \! knize podrozvahových účtů
<br> Pad ÚČETNÍ oooool
<br> Čislo._-." - ' ' Nazev“ oloz _ rozvaha“I polozky =p ky účet
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> PÁ,Majetek a závazky účetní jednotky 455 599,94 442 191,48
<br> Jlný drobný dlouhodobý nehmotný majetok 991 Jiný drobný aromat? hmamý'majetek 902 455 550,94 442 131.48 Vyřazené pohledávky 905 Wřazené závazky 905 Ostatní majetek 999
<br> édo'iďu'i
<br> 19.1 <.>
<br> Krátkodobé podm.pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů 50 215,09
<br>.Kr.podm.pohledávky z předlln.transferů 911.Kr.podm závazky : píodfin.Iranslerů 912.Kr.podm.pohledávky'zo zahran.transferů 913 Kr.podm.závazky ze zahran.transferů 914.Ostatni kr.podm.potdodávkyz Iransíort'l 915 59 215.99.Ostatní kr.podm.závazky z transferů 916
<br> u-war'udLo
<br>.Podmíněné pohledavky z důvodu užívání magelku jinou osobou
<br>.Krátkodobé podmíněné pohl.z důvodu úplatného užtvánt majetku nnou osobou 921.Dlouhodobé podmíněné pohl.z důvodu úplalného užívání majolkujinou osobou 922.Krát...
5 vykaz zisku a ztrat k 31_12_2018
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,svazxr OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 1.2.2019 18:35:02 Název účetní jednotky: Obec Smílkov Sídlo: Smilkov 46 257 89 Heřmaničky
<br> Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00232688
<br> | účet| Hlavní | Hospodářská
<br> |
<br> |.<.>
<br> | |Synte| BĚŽNE [ |
<br> |
<br> | 1 | činnost [ Činnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 5 096 834,85
<br> 1.Náklady z'činnosti 4 925 246,85 2 71?
<br> HNFV'I
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodavek 503 26 072,00 Prodané zboží 504 Aktivace dlouhodobého majetku 506 Aktivace oběžného majetku 501 Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> ÉFLOWTHCO
<br> Ch
<br> Cestovné 512 2 199,00 Náklady na reprezentaci 513 53 958,00 Aktivace vnítroorganízačních služeb 516
<br> Dr—IN v—Iv—lu—I
<br>.Spotřeba materiálu 501 290 526,40 231 Spotřeba energie 502 140 870,00 1
<br> Opravy a udržování 511 2 221 498,65 368
<br> 27 34
<br> Ostatní služby 518 526 560,34 605
<br> 13.Mzdové náklady 521 l 240 142,00 810 ]d.Zákonné sociální pojištění 524 131 522,00 122
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 111,00 16.Zákonné sociální náklady 521 4 900,00 11.Jiné socialni naklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 3 050,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 49 777,90 25.Prodaný materiál 544
<br> FENIX,Výkaznictví 8.51.002 Strana 1
<br> MINULÉ
<br> Název položky ]tíckýl ______________________________________________________________________ Hlavní činnost ] činnost
<br> 2 925-849,10
<br> ] Hospodářská
<br> 001,97 723,00 030,00
<br> 322,60 646,00 901,00
<br> 035,20 066,00 219,00 092,00
<br> 160,00
<br> 186,10
<br> Tisk: 11.2.2019 17:31:46
<br> IČO: 00232688 Výkaz zisku a ztráty (v Kč,s přesností
<br> na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2018
<br> Obec Smilkov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RAD...
4 rozvaha k 31_12_2018
Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SUAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,okamžik Název účetní jednotky: Sídlo: Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00232688
<br> Obec Smilkov
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> sestavení: 7.2.2019 18
<br> s přesností na dvě desetinná místa)
<br> :35:02
<br> Název položky
<br> AKTIVA CELKEM
<br> Stálá aktiva
<br> [Syntel— |tický|
<br> | účet| ———————————————— I | BRUTTO
<br> 23 535 937,7?
<br> MINULÉ
<br> ____________________________________ | ! KOREKCE |
<br> NETTO [
<br> 18 780 997,39
<br> 10 429
<br> 17 612 752,87
<br> 754 990,38
<br>.Nehmotne výsledky výzkumu a vývoje
<br> Software
<br>.Ocenítelná práva
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 152 904,90 637 670,00
<br> 126,64
<br> Pozemky
<br> Kulturni předměty
<br> Stavby
<br> Samostatné hmotne movité věci a soubory hm.m.věc Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> FENIX <,>
<br> Výkaznictví 8.51.002
<br> 391 436,71
<br> 094 410,45
<br> 468 062,73 i 388 948,60 340 014,93
<br> 100 000,00
<br> Strana l
<br> 027 200
<br> 087,26 406,53 340 014,93
<br> 100
<br> IČO: Obec
<br> 00232688 Smilkov
<br> Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa]
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> OBDOBÍ
<br> |Synte1 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
<br> Itick
<br> | účeti ———————————————————————— - ———————————————————————————— &
<br> ýl
<br> ! BRUTTO
<br> BĚŽN" !
<br>.<.> :J
<br> MINULÉ K...
3 Vykaz pro hodnoceni rozpoctu Fin 2 -12M k 31_12_2018
Ministeratvo fin
<br> MĚSÍC 12
<br> ROK 2018
<br> Název a Sídlo úč
<br> ancí
<br> VÝKAZ 000 000000001 PLNĚNÍ 00090010
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH 000
<br> sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČO 00232688
<br> etní jednotky: Obec Smilkov Smilkov 46 257 89 Heřmaničky
<br> Schválený rOZpočet
<br> Rozpočet po změnách
<br> Fin 2 — 12 M
<br> Výsledek od
<br> počátku roku %RS %RpZ
<br> 1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1361 1381 1511 4111 4112 4116 4222 2111
<br> 2111 2132 3111 2111 2131
<br> ENIX,výkaznict
<br> íj "fvz.osob
<br> ze závis.č 800 j.fyz.os.2 sam.výd.č.15 j.fyz.os.z kapit.výn.?0 právnických osob 800 z přidané hodnoty 1 ?00 Pop1.za prov.sys.líkv.kom.odp.130 Poplatek ze psů 4 Správní poplatky 1 Loterie 15 Daň z nemovitých věcí 400 Neinv.přijaté transf.z VPS SR Neínv.přij.tran.ze SR—s.d.vzt.Ost.neinv.přij.transfery ze SR Invest.přijáté transf.od krajů Příj.z poskyt.služeb a výrobků Podpora produkční činností Příj.z poskyt.služeb a výrobků Pitná voda Přij.: pronáj-05t.nemovitostí Bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků Komun.služby á úz.rozvoj j.n.Příj.z poskyt.služeb & výrobků 000,00 Sběr & svez komunálních odpadů 000,00 Příjmy 2 pronájmu pozemků 1 000,00
<br> ví 8.31.012 Strana 1
<br> 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
<br> 57 000,00
<br> 20 20 115 115 200 200
<br> 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
<br> 25
<br> 000,00 000,00 000,00 000,00 1 900 000,00 130 000,00
<br> 4 000,00
<br> 1 600,00
<br> 22 000,00 440 000,00 43 260,00
<br> 60 900,00 999 570,00 172 000,00 67 000,00
<br> 67 000,00 115 000,00 115 000,00 215 000,00 215 000,00 31 400,00
<br> 31 400,00
<br> 35 000,00
<br> 35 000,00
<br> 5 600,00
<br> 800
<br> 99,4 96,1 99,3 95,7 99,3 90,3 91,3 96,3 99,0 90,6 100,0 100,0 100,0 100,0 90,3 90,3 99,6 99,6 99,0 99,0 99,0 99,0 73,6 73,6 99,3
<br> 894 21 83
<br> 165
<br> 915,13 111,9 131,41 140,9 424,19 119,2 603,69 95,7 1 006 710,39 111,0 117 4...
2 Zaverecny ucet obce za rok 2018 - schvaleny
Obec Smilkov učo: 00232688
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 - schválený (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2018 Fenix 8.51.008,2004 - 2019 Asseco Solutions,a.s.Schváleno zastupitelstvem obce Smilkov dne 17.6.2019
<br> 1.Plnění rozpočtugobdobíÁHG - 2018
<br> 2016 2017 PŘÍJMY 8 340 841,12 4 600 940,90 VÝDAJE 7 775 652,96 2 766 750,52 SALDO 565 188,16 1 834 190,38
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2018
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 5 806 587,37 4 359 600,00 VÝDAJE 4 827 037,99 3 907 800,00 SALDO 979 549,38 451 800,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2018
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 313 100,00
<br> VÝDAJE 878 731,73 451 800,00
<br> SALDO —565 631,73 -451 800,00
<br> 2018 6 119 687,37 5 705 769,72 413 917,65
<br> Rozpočet % SR po změnách 5 892 490,00 133,19 5 595 530,00 123,52 296 960,00
<br> Rozpočet % SR po změnách
<br> 313 400,00
<br> 958 800,00 194,50
<br> -645 400,00
<br> %UR
<br> 98,54 86,27
<br> %UR
<br> 99,90 91,65
<br> 2.Rozpočtové hos;m_daření dlňe tříd - PŘÍJMY 2018
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 1-0AňovÉ PŘÍJMY 4 230 434,10 3 935 000,00 4 303 600,00 107,51 98,30
<br> 2-NEDANOVĚ PŘÍJMY 472 422,27 367 600,00 485 160,00 128,52 97,37
<br> 3-KAPlTÁLOVÉ PŘÍJMY 141 100,00 141 400,00 99,79
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 275 731,00 57 000,00 1 275 730,00 2 238,12 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 6 119 687,37 4 359 600,00 6 205 890,00 140,37 98,61
<br> 2.1.Daňové příimv - vymné položky 2018
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> Sdílené daně 3651 872,80 3 385 000,00 3 706 000,00 107,88 98,54
<br> Místní poplatky 121 089,00 134 000,00 134 000,00 90,36 90,36
<br> Správní poplatky 1 540,00 1 000,00 1 600,00 154,00 96,25
<br> Daň z nemovitosti 433 970,72 400 000,00 440 000,00 108,49 98,63
<br> Ostatní daňové příjmy 21 961,58 15 000,00 22 000,00 146,41
<br> 2.2.1.Sdílené danějo měsících za rok 2018
<br> Měsíc 2016 2017 2018
<br> Leden 211 356,06 232 232,49 260 022,36
<br> ...
1 Schvaleny ZU pruvodni dopis 2018
OBEC SMILKOV
<br> OBECNÍ ÚŘAD SMILKOV,SMILKOV 46
<br> 257 90 Smilkov,tel.317812169,725021694 IČO: 00232688
<br> Obec Smilkov zveřejňuje schválený závěrečný účet za rok 2018 s následuiícími gřílohami:
<br> - Výkazy: rozvaha k 31.12.2018
<br> výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 příloha účetní závěrky k 31.12.2018
<br> výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2018
<br> - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
<br> Přílohy jsou k nahlédnutív písemné podobě na OÚ ve Smilkově <.>
<br> Vyvěšeno: 25.6.2019
<br> Svěšeno:
<br> XXX XXXXXXXX
<br> Místostarostka obce Smilkov

Načteno

edesky.cz/d/3102342

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz